مطالعه و آزمایش فرآیند شکل دهی با استفاده از پرتو لیزر در ورقهای آلومینیوم به ضخامت های مختلف

مطالعه و آزمایش فرآیند شکل دهی با استفاده از پرتو لیزر در ورقهای آلومینیوم به ضخامت های مختلف

فرآیند شکل‌دهی با لیزر
فرآیند شکل‌دهی با استفاده از لیزر
مکانیزم‌های شکل‌دهی با پرتو لیزر
فرآیند شکل دهی در ورقهای آلومینیوم
مکانیزم‌های شکل‌دهی در ورقهای آلومینیوم
طبقه بندی فرآیند شکل دهی با لیزر
شکل‌دهی چندپاسه‌ ورق‌های آلومینیم با لیزر

رفتن به سایت اصلی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید

مطالعه و آزمایش فرآیند شکل دهی با استفاده از پرتو لیزر در ورقهای آلومینیوم به ضخامت های مختلف

 

 

 

 

 

 

چکیده:

فرآیند شکل‌دهی با لیزر، به‌خصوص در سال‌های اخیر، به‌طور گسترده‌ای موردتوجه قرار گرفته است. در این فرآیند، با تابش پرتو لیزر بر سطح ورق، که با ایجاد یک گرمایش موضعی سریع و متعاقب آن سرمایش ناحیه‌ حرارت‌دیده همراه است، شکل‌دهی انجام می‌شود. هرچند، نحوه توزیع دمایی القا شده بر اثر تابش پرتو لیزر در قطعه، مشخص‌کننده‌ نوع مکانیزم شکل‌دهی است. بسته به انتخاب اندازه‌ پارامترهای تاثیرگذار بر فرآیند، مکانیزم و نحوه‌ تغییرشکل ورق متفاوت می‌باشد. در این رابطه، سه مکانیزم گرادیان دمایی، کمانش و کوتاه‌کردن معرفی شده است.درراستای اهداف این پایان نامه، مطالعه اثر پارامترهای مختلف بر زاویه خمش، پیش بینی شده و مورد بررسی قرار می گیرد.

 

 سپس خمش ورقهای فلزی با استفاده از پرتو لیزر به صورت کوپل حرارتی – مکانیکی در نرم افزار اجزای محدود ABAQUS مدلسازی شده و شبیه سازی با تغییر پارامترهایی از قبیل قطر پرتو،سرعت عبور پرتو، ضخامت ورق، توان لیزر و تعداد پاس مورد بررسی قرار گرفته است. ادامه پژوهشهای انجام گرفته به صورت تجربی بوده و براساس طراحی آزمایش ارائه شده، پنج پارامتر(توان لیزر، سرعت عبور پرتو لیزر، قطر اشعه،ضخامت ورق، تعدادپاس) از پارامترهای موثردر فرآیند بررسی شده است. سپس جهت ارزیابی، تاثیر توان لیزر، سرعت عبور پرتو لیزر و ضخامت ورق و تعداد پاس بر روند افزایش زاویه خمش به وسیله دیاگرامها و نمودارها به کمک نرم افزار Design Expert بررسی شده است. مطالعه بعدی، به تاثیر زمان توقف یا مدت زمان سرمایش بین پاسها می پردازد.نتایج بررسی ها نشان داد که از میان متغیرهای یاد شده، تعداد پاس و توان لیزر رابطه مستقیم و ضخامت ورق، قطر پرتو و سرعت اسکن به ترتیب رابطه عکس با زاویه نهایی خم دارد.

 

 

 

واژگان کلیدی:

روش المان محدود

مکانیزم‌های شکل‌دهی

تاثیر پارامترهای فرآیندی

فرآیند شکل‌دهی با استفاده از لیزر

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل 1 1

1-1- مقدمه 2

1-2- انواع فرآیندهای شکل‌دهی 2

1-2-1- فرآیندهای خم‌کاری 3

1-2-1-2- خم‌کاری ترمومکانیکی3

1-3- فرآیند شکل‌دهی با لیزر 4

1-4- مزایای شکل دهی با استفاده از پرتو لیزر6

1-5- موارد کاربرد فرآیند شکل دهی با لیزر.6

1-6- نگاهی گذرا بر پژوهش‌های پیشین 8

1-7- روش اجزای محدود 11

1-8- شبیه سازی فرآیندشکل دهی با لیزر به روش المان محدود 12

1-9 – اهداف پایان نامه.11

1 -10- ساختار این پایان نامه 14

 

فصل 2 13

2-1- مقدمه.14

2-2- طبقه بندی فرآیند شکل دهی با لیزر.14

2-2-1- شکل دهی دو بعدی با لیزر14

2-2-2- شکل دهی سه بعدی با لیز.15

2-3- مکانیزم های شکل دهی با لیزر15

2-3-1- مکانیزم گرادیان دمایی 18

2-3-2- مکانیزم کمانش 20

2-3-3- مکانیزم کوتاه کردن 21

2-4- مدلهای تحلیلی برای پیشبینی مقدار تغییرشکل 23

2-4-1- مکانیزم گرادیان دمایی 23

2-4-2- مکانیزم کمانش 25

2-5- مطالعه روش های تجربی بررسی فرآیند شکل دهی با لیزر22

2-5- مقدمه 25

2-5-1- پارامترهای انرژی لیزر 25

2-5-2- پارامترهای فیزیکی 27

2-5-3- مشخصه‌های هندسی ورق 28

2-6- اثر شرایط گیرهبندی بر مقدار زاویه خم 29

2-6-1- گیره‌بندی از نوع یک سرگیردار 29

2-6-2- گیره‌بندی از نوع V شکل 32

2-7- نتیجه‌گیری32

2-8- پیشنهادهایی برای ادامه‌ کار 36

 

فصل3- روش انجام شبیه سازی عددی فرآیند34

3-1- مقدمه.35

3-2- تعریف مساله.35

3-3- مدل اجزای محدود36

3-3-1- ترسیم هندسه مدل36

3-3-2- تعریف مشخصات ماده37

3-3-3- اعمال شرایط مرزی37

3-3-3-1- شرایط مرزی حرارتی38

3-3-3-2- شرایط مرزی مکانیکی38

3-3- 4- بارگذاری حرارتی39

3-3-5- شبکه بندی مدل.39

3-4-تحلیل اجزای محدود فرآیند40

3-4-1- کانتور توزیع دمایی ورق.40

3-4-2- کانتور جابجایی ورق45

 

فصل 4- روش انجام آزمایش های تجربی50

4-1- مقدمه51

4-2- تجهیزات آزمایش51

4-2-1- فرآیند شکل دهی با استفاده از لیزر51

4-2-1-1- آزمایش های اولیه و استفاده از ورق های بدون پوشش51

4-2-1-2- آزمایش های تجربی روی ورق های پوشش داده شده52

4-2-2- فرآیند شکل دهی با لیزر به همراه نیروی کمکی.55

 

فصل 5- انجام آزمایش تجربی و شبیه سازی عددی و استخراج نتایج آن58

5-1- مقدمه59

5-2- طراحی آزمایش59

5-3- طراحی آزمایش به روش عاملی.59

5-4- طراحی آزمایش به روش رویه پاسخ60

5-4-1- طراحی ترکیب مرکزی61

5-5- آزمایش های تجربی.62

5-5-1- طراحی آزمایش به روش ترکیب مرکزی62

5-5-2- انتخاب مدل برازش.64

5-5-3- تاثیر پارامترهای فرآیند66

5-5-4- تحلیل واریانس نتایج آزمایش.72

5-5-5- تعیین رابطه نهایی زاویه خمش.74

5-6- صحت سنجی شبیه سازی عددی فرآیند75

5-6-1- مقایسه نتایج تجربی و عددی.75

5-7- شبیه سازی عددی78

5-7-1- طراحی آزمایش به روش عاملی78

5-7-2- انتخاب مدل برازش85

5-7-3- تاثیر پارامترهای فرآیند86

5-7-4- تحلیل واریانس نتایج شبیه سازی89

5-7-5- تعیین رابطه نهایی زاویه خمش92

5-8- وقوع خمش منفی.93

5-9- فرآیند شکل دهی با لیزر به همراه نیروی کمکی.94

5-10- بررسی عددی تاثیر برخی از متغیرهای آزمایش.96

5-10-1- اثر نرخ تغذیه.96

5-10-2- اثر مقدار زمان توقف در شکل دهی چند پاسه با لیزر.97

5-10-3- بررسی نوع استراتژی اسکن پرتو.99

 

فصل 6- نتیجه گیری و پیشنهاد.102

6-1- نتیجه گیری.103

6-2- پیشنهادهایی برای ادامه کار.104

مراجع105

 

 

 

فهرست جدول‌ها

 جدول 2-1 : مکانیزم‌های فرآیند شکل‌دهی با استفاده از پرتو لیزر. 20

جدول 3-1: مشخصات فیزیکی و مکانیکی آلومینیوم در محدوده دمایی 204.4-37.8 37

جدول 3-2 : مشخصات فیزیکی و مکانیکی آلومینیوم در محدوده دمایی 426.7-260 37

جدول 4-1 : ضریب جذب چند ماده به ازای دو طول موج مختلف لیزر52

جدول 4-2 : مشخصات لیزر مورد استفاده درآزمایشهای تجربی53

جدول5-1 : عامل های مورد بررسی و سطوح آن63

جدول 5-2 : داده های آزمایش صورت گرفته با اعمال ترتیب تصادفی.63

جدول 5-3 : مدلهای رایج برازش65

جدول 5-4 : مجموع مربعات مدلها.65

جدول 5-5 : بررسی کلی مدلها66

جدول 5-6 : تحلیل واریانس مدل 2FI استفاده شده74

جدول 5-7 : عامل های مورد بررسی و سطوح آن78

جدول 5-8 : داده های حاصل از شبیه سازی عددی فرآیند.78

جدول 5-9 : فهرست توابع تبدیل توانی رایج85

جدول 5-10 : تحلیل واریانس مدل 2FI.91

جدول 5-11 : مقادیر کدبندی شده عامل A 92

 

 

 

فهرست شکل‌ها

شکل 1-1 : طبقه‌بندی فرآیندهای شکل‌دهی 2

شکل 1-2 : فرآیند شکل‌دهی با لیزر به‌منظور ایجاد خم مستقیم ساده 4

شکل 1-3 : تاریخچه‌ فرآیند شکل‌دهی با لیزر .5

شکل 2-1: نمونه ای از شکل دهی دو بعدی ورقهای فلزی با لیزر.14

شکل 2-2: نمونه ای از شکل دهی سه بعدی ورقهای فلزی با لیزر. 15

شکل 2-3 : مراحل فرآیند شکل‌دهی با لیزر توسط مکانیزم گرادیان دمایی .17

شکل 2-4 : مراحل فرآیند شکل‌دهی با لیزر توسط مکانیزم کمانش 19

شکل 2-5 : مراحل فرآیند شکل‌دهی با لیزر توسط مکانیزم کوتاه کردن 20

شکل 2-6 : نیروها و ممان‌ها در مدل دولایه‌ای ولرتسن 22

شکل 2-7 :اثر پارامترهای لیزر 24

شکل 2-8 : تاثیر شاخص اثرگرمایی بر زاویه خم 25

شکل 2-9 : تاثیر پارامترهای هندسی ورق بر زاویه خم 26

شکل 2-10 : گیره‌بندی یک سرگیردار 26

شکل 2-11 : شمایی از هندسه‌ پرتو تابشی در شرایط گیره‌بندی یک سرگیردار 27

شکل 2-12 : اثر زاویه‌ خم بر مساحت پرتو تابشی 28

شکل 2-13 : انرژی موثر تابشی به‌ازای افزایش زاویه‌ خم 29

شکل 2-14 : گیره‌بندی V‌شکل 29

شکل 2-15 : شمایی از هندسه‌ پرتو تابشی در شرایط گیره‌بندی ساده 30

شکل 2-16 : اثر زاویه‌ خم بر مساحت پرتو تابشی 31

شکل 2-17 : انرژی موثر تابشی به‌ازای زاویه‌ خم .31

شکل 3-1: مدل ترسیم شده در نرم افزار36

شکل 3-2 : گیره بندی ورق به شیوه یک سر گیردار.38

شکل 3-3 : اعمال بار حرارتی در یک مرحله از حرکت گسسته پرتو.39

شکل 3-4 : شبکه بندی ترکیبی مدل40

شکل 3-5 : کانتور توزیع دمایی ورق آلومینیوم در نرم افزارABAQUS 45

شکل 3-6 : کانتور جابجایی ورق آلومینیوم در نرم افزارABAQUS.49

شکل 4-1 : نمونه های آزمایش ورق آلومینیوم.53

شکل 4-2 : پوشش دهی گرافیتی ورق آلومینیوم53

شکل 4-3 : دستگاه لیزر مورد استفاده در آزمایش تجربی54

شکل 4-4 : ورقهای آلومینیوم در حین فرآیند شکل دهی با لیزر54

شکل 4-5 : دستگاه اندازه گیری CMM 55

شکل 4-6 : شکل مجموعه قید ساخته شده56

شکل 4-7 : مدار هیدرولیکی مکانیزم اعمال نیروی خارجی.56

شکل 4-8 : دستگاه لیزر مورد استفاده در آزمایش تجربی.57

شکل 4-9 : قطعه خم شده .57

شکل 5-1 : نقاط طراحی در روش طراحی ترکیب مرکزی.62

شکل 5-2 : رابطه بین عوامل ورودی و پاسخ.68

شکل 5-3 : دیاگرام دوتایی عوامل متغیر بر زاویه خمش.71

شکل 5-4 : نمودار احتمال نرمال مقادیر باقیمانده72

شکل 5-5 : نمودار مقادیر باقیمانده در برابر مقادیر برازش یافته73

شکل 5-6 : نمودار مقادیر باقیمانده مدل به شماره آزمایش.75

شکل5-7 : مقایسه مقادیر تجربی و نتایج شبیه سازی ( نمودارهای الف تا ت).77

شکل 5-8 : نمودار باکس کاکس86

شکل 5-9 : رابطه بین عوامل ورودی و پاسخ ( شکلهای الف تا ت ) 89

شکل 5-10 : نمودار احتمال نرمال مقادیر باقیمانده.90

شکل 5-11 : نمودار مقادیر باقیمانده در برابر مقادیر برازش یافته.90

شکل 5-12 : نمودار مقادیر پیش بینی شده به مقادیر واقعی آزمایش93

شکل5-13: جابجایی لبه آزاد ورق.94

شکل 5-14 : جابجایی لبه آزاد ورق در فرآیندهای شکل دهی با / بدون نیروی کمکی.95

شکل5-15 : زاویه خم ورق در فرآیند های شکل دهی با / بدون نیروی کمکی96

شکل 5-16: نمودار جابجایی لبه آزاد به ازای نرخ تغذیه.97

شکل 5-17 : نمودار زاویه خمش به ازای مدت زمان توقف98

شکل 5-18 : نمودار بیشینه دمای ورق به ازای مدت زمان توقف.99

شکل 5-19 : استراتژی های مختلف اسکن پرتو لیزرa)) مستقیم b))  متناوب c)) خط چینی100

شکل 5-20 : جابجایی لبه آزاد ورق در حین فرآیند به ازای استراتژی متفاوت اسکن101

شکل 5-21: توزیع دمایی قطعه در راستای خط اسکن101

 

 

 

 

 

 

 

پرسشنامه اثرات شبکه های اجتماعی اینترنتی بر مشارکت سیاسی کاربران در انتخابات ایران

پرسشنامه اثرات شبکه های اجتماعی اینترنتی بر مشارکت سیاسی کاربران در انتخابات ایران کلمات کلیدی : پرسشنامه رسانه های اجتماعی پرسشنامه شبکه های اجتماعی پرسشنامه شبکه های اجتماعی مجازی پرسشنامه تاثیر شبکه های اجتماعی پرسشنامه شبکه های اجتماعی اینترنتی پرسشنامه…

ضرورت حفاظت از محیط زیست و ارائه راهکارهای آموزشی

ضرورت حفاظت از محیط زیست و ارائه راهکارهای آموزشی آموزشهای زیست محیطی ضرورت حفاظت از محیط زیست راهکارهای آموزشی حفاظت از محیط زیست ضرورت حفاظت از محیط زیست و ارائه راهکارهای آموزشی تاریخچه آموزش محیط زیست دانلود پایان نامه محیط…

مبانی نظری مرور زمان در حقوق کیفری

مبانی نظری مرور زمان در حقوق کیفری مبانی نظری مرور زمان در حقوق کیفری دانلود مبانی نظری مرور زمان در حقوق کیفری پیشینه تحقیق مرور زمان در حقوق کیفری ادبیات نظری مرور زمان در حقوق کیفری فصل دوم پایان نامه…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بی تفاوتی در سازمان 41 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بی تفاوتی در سازمان 41 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه بی تفاوتی در سازمان مبانی نظری بی تفاوتی در سازمان پیشینه تحقیق بی تفاوتی در سازمان پیشینه داخلی بی تفاوتی در سازمان پیشینه…

فایل حسابداری مدیریت-بلوچر و فایل حل مسائل Blocher Cost-Management-a-Strategic-Emphasis -تماما به زبان اصلی

فایل حسابداری مدیریت-بلوچر و فایل حل مسائل Blocher Cost-Management-a-Strategic-Emphasis -تماما به زبان اصلی فایل حسابداری مدیریت بلوچر فایل حل مسائل Blocher CostManagementaStrategicEmphasis رفتن به سایت اصلی فایل حسابداری مدیریت-بلوچر و فایل حل مسائل Blocher Cost-Management-a-Strategic-Emphasis -تماما به زبان اصلی  …

ارزیابی ارتباط تبلیغات موبایلی با قصد خرید مشتریان

ارزیابی ارتباط تبلیغات موبایلی با قصد خرید مشتریان کلمات کلیدی : پایان نامه قصد خرید پایان نامه تبلیغات موبایلی قصد خرید مصرف کننده قصد خرید در رفتار مصرف کننده پایان نامه قصد خرید مصرف کنندگان عوامل موثر برای استفاده از…

چگونگی رفع ابهام از مورد معامله

چگونگی رفع ابهام از مورد معامله ابهام در معامله ابهام در مورد معامله رفع ابهام از مورد معامله نحوه رفع ابهام از مورد معامله روشهای رفع ابهام از مورد معامله دانلود پایان نامه ابهام در معامله دانلود پایان نامه رشته…

پاورپوینت مسمومیت با نیتروپروساید (ویژه ارائه کلاسی درس بیوشیمی)

پاورپوینت مسمومیت با نیتروپروساید (ویژه ارائه کلاسی درس بیوشیمی) کلمات کلیدی : پاورپوینت مسمومیت با نیتروپروساید پاورپوینت آماده درس بیوشیمی پزشکی مسمومیت با سیانید تیوسیانات فشار خون کنترل پر فشاری خون مت‌هموگلوبینی مت‌هموگلوبین و نحوه ایجاد علل ایجاد مت‌هموگلوبین نشانه…

پروپوزال ارزیابی علل مختلف مرتبط با تمایل زوجین به برنامه های تنظیم خانواده

پروپوزال ارزیابی علل مختلف مرتبط با تمایل زوجین به برنامه های تنظیم خانواده کلمات کلیدی : رفتار باروری زوجین برنامه های تنظیم خانواده پروپوزال رفتار باروری زوجین نظریه های روانشناسی رفتار باروری زوجین تمایل زوجین به برنامه های تنظیم خانواده…

جزوه مطالعات انتقادی ارتباطات تاریخ و نظریه در آمریکا نوشته هانو هارت ترجمه دکتر سید محمد دادگران

جزوه مطالعات انتقادی ارتباطات تاریخ و نظریه در آمریکا نوشته هانو هارت ترجمه دکتر سید محمد دادگران جزوه درس مطالعات انتقادی دکتر دادگران کتاب مطالعات انتقادی ارتباطات ارتباطات تاریخ و نظریه در آمریکا نوشته هانو هارت ترجمه دکتر سید محمد…

مقاله کارشناسی ارشد رشته مدیریت توانبخشی و کار درمانی با عنوان بررسی پایایی آزمون-بازآزمون تست های بارتل و برگ در بیماران MS

مقاله کارشناسی ارشد رشته مدیریت توانبخشی و کار درمانی با عنوان بررسی پایایی آزمون-بازآزمون تست های بارتل و برگ در بیماران MS مالتیپل اسكلروز پایایی آزمون باز آزمون تست برگ و تست بارتل دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته مدیریت توانبخشی…

مقاله کاربرد لیزر در پزشکی

مقاله کاربرد لیزر در پزشکی لیزر کاربرد لیزر در پزشکی تقویت نور به روش گسیل القایی تابش دانلود مقاله کاربرد لیزر در پزشکی سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل انجام پروژه و…

فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری هویت سازمانی 73 صفحه

فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری هویت سازمانی 73 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه هویت سازمانی مبانی نظری هویت سازمانی پیشینه تحقیق هویت سازمانی پیشینه داخلی هویت سازمانی پیشینه خارجی هویت سازمانی پیشینه پژوهش هویت سازمانی…

پاورپوینت کارآفرینی در ایران

پاورپوینت کارآفرینی در ایران پاورپوینت کارآفرینی در ایران تحقیق کارآفرینی در ایران مقاله کارآفرینی در ایران تقسیم‌بندی‌های کارآفرینی آموزش در کارآفرینی کارآفرینی یا شغل آفرینی ویژگی‌ها و شرایط جامعه با مدل‌ها و الگوهای کارآفرینی نهادینه سازی و فرهنگ سازی در…

مفهوم و ماهیت امنیت زیستی و ارائه راهکارهایی برای مهار بیماری با تاکید بر بیماریهای عفونی

مفهوم و ماهیت امنیت زیستی و ارائه راهکارهایی برای مهار بیماری با تاکید بر بیماریهای عفونی امنیت زیستی بیماریهای عفونی دام طراحی امنیت زیستی کاهش بیماریهای عفونی با امنیت زیستی مفهوم و ماهیت امنیت زیستی و ارائه راهکارهایی برای مهار…

پاورپوینت مالیه عمومی و بودجه دولتی

پاورپوینت مالیه عمومی و بودجه دولتی دانلود پاورپوینت مالیه عمومی و بودجه دولتی مالیه عمومی و بودجه دولتی تحقیق مالیه عمومی و بودجه دولتی مقاله مالیه عمومی و بودجه دولتی مالیه عمومی و سیاستهای پولی و مالی بودجه چیست مراحل…

بررسی اصول و مبانی حاکم بر تابعیت

بررسی اصول و مبانی حاکم بر تابعیت وضعیت تابعیت در حقوق ایران وضعیت حقوقی افراد بی تابعیت دانلود پایان نامه رشته حقوق بررسی اصول و مبانی حاکم بر تابعیت دانلود پایان نامه حقوق دانلود پایان نامه تابعیت دانلود پایان نامه…

بررسی عناصر سیستم اسکادا با تاکید بر پایانه ها و مطرح کردن آرایشهای مخابراتی پایانه

بررسی عناصر سیستم اسکادا با تاکید بر پایانه ها و مطرح کردن آرایشهای مخابراتی پایانه سیستم اسکادا سیستمهای كنترل و سرپرستی داده بررسی عناصر سیستم اسکادا آرایشهای مخابراتی پایانه سیستم اسکادا بررسی عناصر سیستم اسکادا با تاکید بر پایانه ها…

پرسشنامه اختلالات رفتاری راتر دانش آموزان و نوجوانان

پرسشنامه اختلالات رفتاری راتر دانش آموزان و نوجوانان کلمات کلیدی : پرسشنامه مشکلات رفتاری کودکان کانرز پرسشنامه اختلال رفتاری نوجوانان پرسشنامه اختلالات رفتاری راتر کودکان دانلود پرسشنامه اختلال رفتاری راتر پرسشنامه سنجش اختلالات رفتاری مایکل راتر دانلود پرسشنامه اختلالات رفتاری…

تحلیل عوامل موثر بر اشتغال جوانان به تفکیک بخشهای عمده اقتصادی ایران

تحلیل عوامل موثر بر اشتغال جوانان به تفکیک بخشهای عمده اقتصادی ایران اشتغال جوانان اشتغال زایی جوانان دانلود پایان نامه اشتغال جوانان عوامل موثر بر اشتغال جوانان عوامل موثر بر اشتغال جوانان در بخشهای اقتصادی ایران تحلیل عوامل موثر بر…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش اخلاقی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش اخلاقی مبانی نظری هوش اخلاقی ادبیات نظری هوش اخلاقی چارچوب نظری هوش اخلاقی فصل دوم پایان نامه هوش اخلاقی دانلود مبانی نظری هوش اخلاقی پیشینه هوش اخلاقی پیشینه تحقیق هوش اخلاقی پیشینه داخلی هوش…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و احساس آن 65 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و احساس آن 65 صفحه کلمات کلیدی : مبانی نظری احساس امنیت پیشینه تحقیق احساس امنیت مبانی نظری امنیت و احساس آن پیشینه تحقیق امنیت و احساس آن پیشینه خارجی امنیت و احساس آن…

مبانی جواز و عدم جواز طلاق با بیان تاریخچه تقنینی طلاق

مبانی جواز و عدم جواز طلاق با بیان تاریخچه تقنینی طلاق "تعریف لغوی و اصطلاحی طلاق" تعریف طلاق در فقه اقسام طلاق در فقه انواع طلاق در اسلام انواع طلاق در فقه انواع طلاق در فقه و حقوق ایران انواع…

تعیین رضایت شغلی با توجه به نگرش به رشته تحصیلی خود و جو اخلاقی محیط کاری

تعیین رضایت شغلی با توجه به نگرش به رشته تحصیلی خود و جو اخلاقی محیط کاری رضایت شغلی تعیین رضایت شغلی نگرش به رشته تحصیلی جو اخلاقی محیط کاری ارتباط جو اخلاقی و نگرش به رشته تحصیلی در دانشجویان ارتباط…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه گذاری خارجی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه گذاری خارجی کلمات کلیدی : مبانی نظری سرمایه گذاری خارجی تاریخچه سرمایه گذاری خارجی پیشینه تحقیق سرمایه گذاری خارجی تاریخچه سرمایه گذاری خارجی در ایران تاریخچه سرمایه گذاری خارجی در جهان تاريخچه سرمايه گذاري…

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *