طراحی و ارائه رویکرد جامع تلفیق برنامه‌های درسی

طراحی و ارائه رویکرد جامع تلفیق برنامه‌های درسی

برنامه درسی تلفیقی
تلفیق برنامه درسی
برنامه درسی تلفیق در ایران
رویكردهای تلفیقی در برنامه درسی
تلفیق در برنامه درسی علوم انسانی
رویکرد تلفیقی در برنامه درسی
تلفیق برنامه‌های درسی در حوزه علوم انسانی
طراحی رویکرد تلفیق برنامه‌های درسی

رفتن به سایت اصلی

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

طراحی و ارائه رویکرد جامع تلفیق برنامه‌های درسی در حوزه علوم انسانی

 

 

 

 

چکیده:

 آلبرت ‌انیشتاین ‌براین باور است که ‌رشته‌های ‌گوناگون ‌فقط ‌نشانگرهای محدود دانش بشر دربارة‌ هستی‌ بوده، باید رشته‌های ‌متفاوت‌ درهم‌ تنیده‌ تصویب‌ شود تا توصیفی کامل از جهان ‌ارائه‌ شود. یکی ‌از صاحب ‌نظران‌ علوم، سینرنت ‌گی‌اوزگی‌، معتقد است ‌وحدت ‌دانش بزرگترین‌ پیشرفت ‌علم ‌است. تلفیق‌ برنامه‌ درسی، یک‌‌نیاز رو‌به‌ توسعه‌‌است؛ با انفجار دانش و اطلاعات، گسیختگی‌و پراکندگی بخش‌های‌گوناگون برنامه ‌درسی موضوع محور و فقدان‌‌ارتباط بازندگی فردی و اجتماعی، موجب توجه بیشتر صاحب‌نظران به تلفیق برنامه‌های درسی شده است. بسیاری‌ از صاحب‌ نظران ‌بر این ‌عقیده ‌اتفاق‌ نظر دارند که ‌اغلب ‌فارغ‌التحصیلان‌ دانشگاهی ‌تصور بسیار ناچیز ‌و ابتدایی ‌از جهان ‌هستی‌ و واقعیات ‌آن‌ دارند؛ در حالی ‌که ‌بسیاری‌ از آنها دروس ‌پیشرفته‌ای ‌را نیز در زمینه‌های ‌گوناگون ‌با موفقیت‌ گذرانده‌اند.برنامه‌ریزان‌‌درسی‌‌معتقدند‌رویکرد‌درون رشته‌ای، یادگیرندگان را به گودال عمیقی ‌می‌کشاند و درآن زندانی کرده، به طوری که هرچه به عمق آن افزوده شود، جدایی‌اززندگی بیشتر می‌شود و مربیان در تعلق خود به نظام رشته‌‌ای عملاًکوشش‌های تعلیم وتربیت رادرجهت رشد نادیده گرفته،این رویکرد موجب شده‌است که مربیان نظام‌های مختلف به جای همکاری با یکدیگر به رقابت پرداخته‌وهمچنین یادگیرندگان‌رابه‌سوی یک بعدی بودن، جزم‌اندیشی واعتقاد به‌دون‌دلیل‌وغرورغیرموجه و برخورد غیرعادلانه سوق داده است. افزون براین نظام‌های رشته‌ای دریک مسیر فوق تخصص کورکورانه‌زندانی شده‌اند. باآشکار شدن بیش از پیش بیهودگی«‌بخش‌بخش شدن علم» نیاز به رویکرد جامع اهمیت بیشتری پیدا کرده‌است و هم‌اکنون در بسیاری رشته‌ها از قبیل روان‌شناسی علوم‌شناختی،‌رویکردمیان‌رشته‌ای بتدریج ظهور کرده و منجر به پیشرفت‌هایی در تبیین رفتار انسانی شده است.

 

 

 

کلمه های کلیدی:

علوم‌انسانی

رویکرد میان رشته‌ای

تلفیق برنامه‌های درسی

 

 

 

مقدمه

دیدگاه‌ موضوعی ‌یاد یسیپلینی‌‌که‌‌بر‌موضوع‌های‌ درسی، شیوه ‌تکوین ‌و سازماندهی ‌آنها‌ تأکید می‌کند، از بسیاری‌ جهت‌ها در اغلب ‌مدارس ‌ویژه‌ و دانشگاهها اولویت ‌‌نخست ‌‌را داراست.‌ در ‌این‌‌‌ رویکرد دیسیپلین‌ها یا موضوع‌ها در ساختار کل ‌برنامه ‌نقش‌ اساسی دارند.برونر با به‌کارگیری ‌اصطلاحات‌ علم‌مرده  و علم ‌زنده  تقابل ‌اساسی ‌میان ‌دو رویکرد در آموزش را آشکار ساخته‌ است. علم ‌مرده معرف رویة آموزش سنتی و جاری‌دراکثر نظام‌های‌آموزشی ‌است ‌که ‌مبتنی برانگارة‌ علم ‌به‌عنوان معرفت ساکن و فاقد تحرک یا معرفت ‌ایستا است که ‌یادگیرندگان باید آنها را به‌عنوان ‌حقایق ‌مسلم یاد بگیرند؛ ولی ‌علم ‌زنده‌ یا پویا معرف‌آن گونه آموزشی است که فهم و ادراک یادگیرندگان از اصالت ویژه‌ای برخوردار است. در رویکرد موضوع‌ محور معلم‌ نمی‌داند یاد گیرندگان ‌چه‌ چیزی‌ یاد گرفته‌اند؛ زیرا فرصت کمتری ‌پیش‌می‌آید‌که به فهم عمیق مطالب بپردازند.فرآیند حل مسأله حاصل نوعی‌کوشش‌وخطا  است.پاسخ‌‌هایی ‌‌را که ‌فکر می‌کند او را به حل مسأله می‌رساند یکی بعدازدیگری‌آزمایش‌می‌کندتابالأخره‌منجربه حل مسأله شود. طبق‌ رویکرد موضوع محور یاد گیرنده‌ از طریق برنامه‌های‌درسی‌خطی‌قادراست مطابق با استعداد خود بیاموزند و سپس از نظام خارج شوند. 

 

فانتینی  وواینشتاین دربارة زیاد بودن نسبت واقعیت‌ها در برنامه درسی چنین‌ ابراز داشتند: باتوجه به‌چالش فراروی ‌انسان ‌و مسائل مهم کشوری و جهانی که ‌امروزه ‌با آنها دست به گریبان هستیم و همواره روابط انسانی و اجتماعی ما را به‌طور نامطلوبی‌ تحت تأثیر قرار می‌دهند. انسان درشگفت می‌ماند که چگونه ما مصّرانه ‌این ‌همه ‌وقت یادگیرندگان رابرای به‌خاطر سپردن‌و واقعیتهایی همچون ترتیب‌ و توالی ‌نام‌ پادشاهان و سران کشورها، تاریخ دقیق انجام فلان رویداد، مساحت فلان‌ ایالت و کشور، ارتفاع فلان کوه ‌و موقعیت کاملاً مشخص فلان و بهمان‌ منابع ‌‌اقتصادی ‌جهان ‌صرف ‌می‌کنیم!‌ ما هرگز اهمیت‌ اطلاعات‌ عمومی ‌یاد گیرندگان را در این زمینه‌ها منکر نیستیم؛ ولی نگران‌آن هستیم که نظام‌ آموزشی ما قسمت اعظم وقت را صرف مروراین واقعیت‌ها بکندودرنتیجه‌فرصت کافی برای آموختن مسائل‌ و نکات ‌مهم ‌را از دست بدهد و در دسترسی به ‌اهداف‌ آموزشی ‌مهم و متنوع منتفی شود. شاید به جا باشد ‌که ‌از خود بپرسیم که چند نفر از ما که فعلاً مربی و مؤلف و معلم هستیم، این واقعیت‌ها را به خاطر داریم!‌؟ هرگاه از ما بخواهند که نام ‌سه ‌محصول کشور شیلی ‌را بیان کنیم، به ‌احتمال قریب به یقین، از ارائه پاسخ‌ صحیح‌ باز می‌مانیم؛ بنابراین‌ چرا چنین انتظاراتی ‌از یادگیرندگان داریم!؟‌»

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

طراحی و ارائه رویکرد جامع تلفیق برنامه‌های درسی در حوزه علوم انسانی 1

چکیده: 2

کلمه های کلیدی: 2

مقدمه 3

جهت‌گیری برنامه‌درسی از منظر فلاسفه و صاحب‌نظران تعلیم وتربیت 5

1ـ  رویکرد برنامة درسی مبتنی بر موضوعی یا دیسیپلین ( درون رشته‌ای) 8

2ـ رویکرد میان رشته‌ای 11

3ـ رویکرد چند رشته‌ای 12

4ـ رویکرد فرارشته‌ای : 13

ضرورت و اهمیت تلفیق در طراحی برنامه‌های درسی علوم انسانی 15

منطق روان‌شناختی و تربیتی 17

الگوی تلفیق برنامة درسی علوم انسانی 19

2ـ جهت‌گیری انسان‌گرایانه 22

3ـ الگوی برنامه‌درسی تلفیق علوم انسانی میان رشته‌ای 23

5ـ  بارش مغزی یا سیال‌سازی ذهنی ارتباطات 23

6ـ تعیین سؤالات راهنما که به عنوان قلمرو و توالی عمل می‌کنند. 24

7ـ نوشتن فعالیت‌های اجرایی  پروژه مدار 24

8ـ الگوی تلفیق برنامة درسی در تعلیم و تربیت نتیجه‌مدار 24

ارائه‌راهکارهای عملی برای برنامه‌ریزان علوم انسانی 25

منابع 26

 

 

 

 

 

 

 

 

نقد و بررسی قانون نظارت بر رفتار قضات

نقد و بررسی قانون نظارت بر رفتار قضات دستگاه قضا صلاحیت قضات قانون نظارت بر رفتار قضات دانلود مقاله نقد و بررسی قانون نظارت بر رفتار قضات سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش…

بررسی ارث به عنوان آثار مالی انحلال نکاح

بررسی ارث به عنوان آثار مالی انحلال نکاح ارث پس از طلاق ارث پس از فوت شرایط لازم جهت توارث سهم الارث هر یک از زوجین اموال مورد ارث زوج وزوجه توارث در زمان عده ی طلاق رجعی توارث در…

پروپوزال شبیه سازی فشار پیزومتریک در بدنه سد با شبکه ANN

پروپوزال شبیه سازی فشار پیزومتریک در بدنه سد با شبکه ANN علل خرابی سدهای خاکی پیش بینی تراوش از بدنه سد خاکی پیش بینی تراوش از بدنه سدهای خاکی با داده کاوی بکارگیری داده کاوی در پیش بینی تراوش از…

پروپوزال ارزیابی امکان استفاده از بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه

پروپوزال ارزیابی امکان استفاده از بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه بودجه ریزی عملیاتی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امکان سنجی طراحی بودجه ریزی عملیاتی امکان سنجی استقرار بودجه ریزی عملیاتی امکان سنجی پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه…

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش پرخاشگری

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش پرخاشگری مبانی نظری پرخاشگری پیشینه پرخاشگری دانلود مبانی نظری پرخاشگری پیشینه تحقیق پرخاشگری ادبیات نظری پرخاشگری فصل دوم پایان نامه پرخاشگری مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرخاشگری ادبیات و مبانی نظری پرخاشگری رفتن به سایت…

اثرات نقش و نگار سفال بر ریسندگی و بافندگی قالی

اثرات نقش و نگار سفال بر ریسندگی و بافندگی قالی تاریخچه صنعت ریسندگی کلاردشت نقوش سفالهای تپه کلار تأثیر نقوش سفال کلار بر قالی کلاردشت اثرات نقش و نگار سفال بر قالی بررسی نقوش سفال کلار بررسی نقوش قالیهای کلاردشت…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازمانهای مردم نهاد توانمندسازی کودکان خیابانی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازمانهای مردم نهاد توانمندسازی کودکان خیابانی مبانی نظری توانمندسازی کودکان خیابانی دانلود مبانی نظری توانمندسازی کودکان خیابانی پیشینه تحقیق توانمندسازی کودکان خیابانی ادبیات نظری توانمندسازی کودکان خیابانی فصل دوم پایان نامه توانمندسازی کودکان خیابانی مبانی…

پروپوزال سرسختی روانشناختی در زنان

پروپوزال سرسختی روانشناختی در زنان کلمات کلیدی : پروپوزال سرسختی دانلود پروپوزال سرسختی پروپوزال در مورد سرسختی پروپوزال سرسختی روانشناختی زنان نمونه پروپوزال سرسختی روانشناختی زنان دانلود پروپوزال سرسختی روانشناختی پروپوزال در مورد سرسختی روانشناختی رفتن به سایت اصلی هدف…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری مبانی نظری مدیریت ریسک اعتباری پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری پیشینه پژوهش مدیریت ریسک اعتباری ادبیات نظری تحقیق مدیریت ریسک اعتباری دانلود مبانی نظری…

تحقیق جامع و کامل مروري بر عملكرد بخش فرهنگ در برنامه چهارم توسعه (ميراث فرهنگي و گردشگري)

تحقیق جامع و کامل مروري بر عملكرد بخش فرهنگ در برنامه چهارم توسعه (ميراث فرهنگي و گردشگري) کلمات کلیدی : تحقیق مروري بر عملكرد بخش فرهنگ در برنامه چهارم توسعه (ميراث فرهنگي و گردشگري) مروري بر عملكرد بخش فرهنگ در…

جایگاه سیستم بانکی و تاثیر برنامه های توسعه در عملکرد بانکها از نگاه اساتید اقتصاد ایران

جایگاه سیستم بانکی و تاثیر برنامه های توسعه در عملکرد بانکها از نگاه اساتید اقتصاد ایران سیستم بانکی اساتید اقتصاد ایران تاثیر برنامه های توسعه در عملکرد بانکها دانلود مقالات کارشناسی ارشد رشته اقتصاد دانلود مقالات کارشناسی ارشد اقتصاد دانلود…

پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی

پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل خرید پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی خرید پایان نامه انگلیسی خرید پایان نامه fileina فروشگاه…

پروژه کارشناسی رشته کامپیوتر با عنوان داده کاوی یا دیتا ماینینگ Data Mining

پروژه کارشناسی رشته کامپیوتر با عنوان داده کاوی یا دیتا ماینینگ Data Mining داده کاوی دیتا ماینینگ Data Mining وب کاوی دانلود پروژه داده کاوی دانلود پایان نامه داده کاوی دانلود پایان نامه رشته کامپیوتر دانلود پایان نامه کامپیوتر رفتن…

علل تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند با تاکید بر نگاه آکر

علل تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند با تاکید بر نگاه آکر ارزش ویژه برند عوامل موثر بر ارزش ویژه برند عوامل موثر بر ارزش ویژه برند از دیدگاه آکر ارزش‌گذاری برند برای مشتری مدل عوامل موثر ارزش ویژه برند دانلود…

نقش سازمانهای مردم نهاد در حفاظت و پشتیبانی از قواعد زیست محیطی در حقوق ایران

نقش سازمانهای مردم نهاد در حفاظت و پشتیبانی از قواعد زیست محیطی در حقوق ایران قواعد زیست محیطی سازمانهای مردم نهاد هنجارهای زیست محیطی سازمان های غیردولتی زیست محیطی ایران دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته محیط زیست نقش سازمانهای…

پاورپوینت (اسلاید) کنترل مالی

پاورپوینت (اسلاید) کنترل مالی کلمات کلیدی : پاورپوینت کنترل مالی کنترل مالی تحقیق کنترل مالی مقاله کنترل مالی بررسی کنترل مالی تحلیل کنترل مالی صورت های مالی تجزیه و تحلیل نسبت ها روش های کنترل بودجه بودجه بندی انواع بودجه…

بررسی و تشریح نظریه های موجود در تبیین اعتیاد

بررسی و تشریح نظریه های موجود در تبیین اعتیاد کلمات کلیدی : نظریه های اعتیاد به مواد مخدر نظریه های روانشناسی اعتیاد نظریه های روانشناختی اعتیاد نظریه های جامعه شناسی اعتیاد نظریه های سبب شناسی اعتیاد عوامل موثر بر سوء…

سنجش تاثیر سبک رهبری مدیران مدرسه بر رضایت شغلی معلمان

سنجش تاثیر سبک رهبری مدیران مدرسه بر رضایت شغلی معلمان رضایت شغلی معلمین سبک رهبری مدیران سبک رهبری مدیر مدرسه میزان رضایت شغلی معلمین رضایت شغلی معلمین خانم در تهران سنجش میزان رضایت شغلی دبیران زن تاثیر سبک رهبری مدیران…

پرسشنامه عدالت سازمانی و رابطه آن با عملکرد

پرسشنامه عدالت سازمانی و رابطه آن با عملکرد پرسشنامه عدالت سازمانی دانلود پرسشنامه عدالت سازمانی پرسشنامه استاندارد عدالت سازمانی پرسشنامه عملکرد کارکنان پرسشنامه تاثیر عدالت سازمانی بر عملکرد کارکنان پرسشنامه رابطه عدالت سازمانی با عملکرد کارکنان رفتن به سایت اصلی…

دانلود مقاله ترجمه شده فرااکتشافات در بهینه سازی ترکیبی

دانلود مقاله ترجمه شده فرااکتشافات در بهینه سازی ترکیبی فرااکتشافات در بهینه سازی ترکیبی الگوریتمهای فرااکتشافی بهینه سازی ترکیبی مسایل بهینه سازی دانلود مقاله ترجمه شده فرااکتشافات در بهینه سازی ترکیبی دانلود مقالات ترجمه شده مهندسی کامپیوتر دانلود مقالات ترجمه…

بررسی ویژگی ها و فرآیند شکل گیری اسکان غیر رسمی در ایران

بررسی ویژگی ها و فرآیند شکل گیری اسکان غیر رسمی در ایران کلمات کلیدی : اسکان غیر رسمی پایان نامه اسکان غیر رسمی پایان نامه سکونتگاه های غیررسمی توانمندسازی اسکان غیر رسمی در ایران عوامل موثر بر شکل گیری اسکان…

پاورپوینت گذری اجمالی بر سیر تحول مدیریت دولتی (بخش دوم کتاب مبانی مدیریت دولتی تألیف طاهره فیضی)

پاورپوینت گذری اجمالی بر سیر تحول مدیریت دولتی (بخش دوم کتاب مبانی مدیریت دولتی تألیف طاهره فیضی) پاورپوینت کتاب مبانی مدیریت دولتی تألیف طاهره فیضی پاورپوینت گذری اجمالی بر سیر تحول مدیریت دولتی سیاست و اداره در مدیریت دولتی نظریه…

بررسی قابلیت دسترسی بالا در رایانش ابری با تاکید بر روشهای دستیابی به مراکز داده

بررسی قابلیت دسترسی بالا در رایانش ابری با تاکید بر روشهای دستیابی به مراکز داده قابلیت دسترسی بالا بررسی قابلیت دسترسی بالا در رایانش ابری روشهای دستیابی به مراکز داده در رایانش ابری دستیابی به قابلیت دسترسی بالا در سیستمهای…

پیشینه همزمانی زمانی

پیشینه همزمانی زمانی همزمانی همزمانی زمانی الگوریتمهای همزمانی پیشینه همزمانی زمانی دانلود مقالات برق دانلود مقالات مهندسی برق رفتن به سایت اصلی دانلود مقاله رشته برق پیشینه همزمانی زمانی     در این مقاله کارهای انجام گرفته در زمینه همزمانی زمانی…

پروپوزال مدیریت دانش مشتریان بانک با روشهای داده ‌کاوی

پروپوزال مدیریت دانش مشتریان بانک با روشهای داده ‌کاوی داده کاوی در مدیریت دانش مشتریان بانک مدیریت دانش مشتریان بانک با داده ‌کاوی مدیریت دانش مشتریان بانک با تکنیکهای داده‌کاوی مدیریت دانش مشتریان بانک با روشهای داده‌کاوی پروپوزال مدیریت دانش…

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *