خم کاری فشاری لوله به روش شکل‌دهی هیدرولیکی و ارزیابی پارامترهای موثر بر آن

خم کاری فشاری لوله به روش شکل‌دهی هیدرولیکی و ارزیابی پارامترهای موثر بر آن

کلمات کلیدی :

خمکاری لوله
هیدروفرمینگ لوله
خمکاری هیدرولیکی
شبیه سازی اجزای محدود
فرآیند خم کاری لوله جدار نازک
دانلود پایان نامه خمکاری فشاری لوله جدار نازک
دانلود پایان نامه خمکاری هیدرولیکی
دانلود پایان نامه هیدروفرمینگ لوله
تولید لوله جدار نازک به روش هیدروفرمینگ

رفتن به سایت اصلی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش ساخت تولید

خم کاری فشاری لوله به روش شکل‌دهی هیدرولیکی و ارزیابی پارامترهای موثر بر آن

 

 

 

 

 

 

چکیده

لوله های خم کاری شده جدار نازک کاربرد بسیار وسیعی در صنایع فضایی، هواپیماسازی، خودروسازی و دیگر صنایع دارد. مساله کاهش وزن و کاهش فضای اشغال شده توسط لوله ها سبب شده است تا این قطعات با شعاع خم کوچک شکل دهی شوند. خم کاری لوله با شعاع خم کوچک نیازمند به کارگیری روش های نوین خم کاری می باشد، زیرا با کاهش شعاع خم کاری امکان ایجاد عیوب چین خوردگی در شعاع داخلی خم، نازک شدگی بیش از حد جداره بیرونی لوله، تغییر شکل سطح مقطع و مانند آنها افزایش می یابد. 

 

یکی از روش هایی که برای خم کاری لوله های جدار نازک با شعاع های خم کوچک مورد استفاده قرار می گیرد، خم-کاری به روش هیدروفرمینگ است. این روش در مقایسه با سایر روش های خم کاری لوله دارای مزایای بسیار زیادی مانند بهبود کیفیت سطحی، کاهش تغییرات ضخامت، افزایش استحکام و کاهش هزینه، به خصوص در مورد قطعات پیچیده، می باشد. در این پژوهش ابتدا لوله های انتها بسته بدون درز به وسیله فرآیندهای کشش عمیق و اتوکاری تولید گردیده است.

 

سپس، فرآیند خم کاری این لوله با نسبت  شعاع خم به قطر (R/D) برابر 1 توسط فرآیند جدید خم هیدروفرمینگ به صورت تجربی و شبیه-سازی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پس از بررسی مسیر فشار، مسیر فشاری که در آن لوله بدون چروکیدگی به طور کامل شکل قالب را به خود می گیرد، بدست آمد. بعلاوه، اثر تغییرات فشار بر توزیع ضخامت لوله در شعاع داخلی و شعاع خارجی ناحیه خم لوله مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش، نحوه شکل گیری لوله در نسبت های (R/D) ثابت با تغییر همزمان شعاع خم و قطر لوله و نحوه شکل گیری لوله در نسبت های (R/D) متغیر کمتر از یک در قطر لوله ثابت با یکدیگر مقایسه شد. همچنین اثر ضریب اصطکاک میان قالب و دیواره لوله نیز مورد بررسی قرار گرفت.

 

 

 

کلمات کلیدی:

فشار داخلی

خم کاری لوله

هیدروفرمینگ لوله

شبیه‌سازی اجزای محدود 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

1 کلیات 1

1-1- مقدمه 2

1-2- تعریف ها و پارامترهای خم کاری 4

1-3- روش های خمکاری لوله 5

1-3-1- خم کاری هیدروفرمینگ 5

1-3-2- خم کاری فشاری 6

1-3-3- خم کاری کششی دورانی 8

1-3-4- خم کاری تحت فشار 10

1-3-5- خم کاری کوبهای 11

1-3-6- خم کاری غلتکی 12

1-4- عیوب خم کاری لوله 14

1-4-1- برگشت فنری 14

1-4-2- چین خوردگی 15

1-4-3- عدم گردی (بیضوی شدن) سطح مقطع 16

1-4-4- تغییرات ضخامت 17

1-4-5- پارگی 18

1-5- مراحل انجام پژوهش 18

 

فصل دوم 19

2 مروری بر پژوهش های انجام شده 19

2-1- مقدمه 20

2-2- پژوهش های انجام شده پیرامون خم کاری لوله 20

2-3- اهداف پژوهش 43

 

فصل سوم

3 مراحل آزمایشگاهی 45

3-1- مقدمه 45

3-2- معرفی تجهیزات استفاده شده در آزمایش ها 45

3-2-1- دستگاه آزمایش 45

3-2-2- قالبهای استفاده شده 48

1-1-1-1- قالب کشش عمیق 48

1-1-1-2- قالب اتوکشی 50

1-1-1-3- قالب خم کاری 52

3-2-3- سیستم تامین فشار 53

3-2-4- سیال هیدرولیکی 55

3-2-5- وسایل اندازه گیری 56

3-3- تعیین خواص مکانیکی ورق 56

 

فصل چهارم

4 شبیه سازی اجزای محدود 59

4-1- مقدمه 60

4-2- مراحل شبیه سازی 60

4-2-1- ایجاد مدل هندسی (Part) 60

4-2-2- تعیین خصوصیات ورق 61

4-2-3- مونتاژ قطعات 62

4-2-4- مراحل شکل دهی 62

4-2-5- تعیین تماس بین سطوح 63

4-2-6- شرایط مرزی و بارگذاری 64

4-2-7- المان بندی 65

4-2-8- تحلیل فرآیند 65

 

فصل پنجم

5 نتایج و بحث 67

5-1- مقدمه 68

5-2- بررسی تاثیر تغییرات فشار داخلی لوله 68

5-2-1- بررسی تاثیر تغییرات فشار داخلی لوله بر شکل-گیری لوله 68

5-2-2- بررسی تاثیر تغییرات فشار داخلی لوله بر توزیع ضخامت دیواره داخلی و خارجی 74

5-3- بررسی اثر تغییرات ضریب اصطکاک میان قالب و لوله بر تغییرات ضخامت لوله 79

5-4- بررسی اثر فشار شکل گیری لوله در نسبتهای شعاع قالب به قطر لوله (R/D) ثابت و مقایسه تغییرات ضخامت لوله در دیواره داخلی و خارجی 86

5-4-1- نسبت های شعاع قالب به قطر لوله (R/D) برابر 1 86

5-4-2- نسبت های شعاع قالب به قطر لوله (R/D) برابر 8/0 90

5-4-3- نسبت های شعاع قالب به قطر لوله (R/D) برابر 6/0 94

5-5- بررسی اثر تغییرات نسبت شعاع قالب به قطر لوله (R/D) متغیر در یک قطر لوله ثابت، بر فشار شکل-دهی لوله و تغییرات ضخامت لوله در دیواره داخلی و خارجی 97

6 نتیجه گیری و پیشنهادها 106

6-1- مقدمه 107

6-2- نتیجه گیری 107

6-3- پیشنهادها 109

7 مراجع 111

 

 

فهرست شکل‌ها

شکل ‏1 1، چند نمونه از کاربردهای قطعات خم لوله]1[. 2

شکل ‏1 2،  پارامترهای رایج در خم کاری لوله ]4[. 4

شکل ‏1 3، شماتیک فرآیند خم کاری هیدروفرمینگ لوله ]5[. 6

شکل ‏1 4، شماتیک فرآیند خم کاری فشاری لوله [7]. 8

شکل ‏1 5، شماتیک فرآیند خم کاری کششی دورانی لوله ]9[. 9

شکل ‏1 6، شماتیک فرآیند خمکاری تحت فشار الف- قبل از خم کاری، ب- پس از خم کاری ]11[. 11

شکل ‏1 7، شماتیک فرآیند خم کاری کوبه ای، الف- قبل از خم کاری، ب- پس از خم کاری]11[. 12

شکل  ‏1 8، شماتیک فرآیند خم کاری غلتکی با سه غلتک]11[. 13

شکل ‏1 9، برگشت فنری ]11[. 15

شکل ‏1 10، چین خوردگی در لوله در شعاع داخلی خم ]12[. 15

شکل  ‏1 11، خرابی سطح مقطع لوله بر اثر خمکاری (تخت شدن در شعاع بیرونی و بیضی شدن) ]11[. 17

شکل  ‏1 12، تغییرات ضخامت لوله در خمکاری]11[. 17

شکل  ‏2 1، شکل دهی خم کاری فشاری لوله، الف- قبل از انجام فرآیند، ب- پس از انجام فرآیند[13]. 21

شکل  ‏2 2، شکل دهی لوله در پارامترهای مختلف[13]. 21

شکل ‏2 3، اثر میزان تغییرات ضخامت دیواره داخلی و خارجی در شعاع خم مختلف[13]. 21

شکل ‏2 4، اثر میزان تغییرات ضخامت دیواره در دو جنس آلومینیوم و فولاد[13]. 22

شکل ‏2 5، اثر میزان تغییرات ضخامت دیواره در با ضریب اصطکاک مختلف[13]. 22

شکل ‏2 6، نتایج حاصل از پژوهش کمی و همکاران [14]. 23

شکل ‏2 7، نتایج حاصل از پژوهش یانگ و همکاران [15]. 24

شکل ‏2 8، نتایج حاصل از پژوهش هی یانگ و یانگ لین [17]. 26

شکل ‏2 9، نتایج حاصل از پژوهش وانگ و همکاران [5]. 28

شکل  ‏2 10، نتایج حاصل از پژوهش وانگ و آگاروال [18]. 30

شکل ‏2 11، نتایج حاصل از پژوهش فنگ و همکاران [19]. 33

شکل ‏2 12، تغییرات ماکزیمم تنش مماسی نمونه در مندرل  با قطرهای الف- mm2/34، ب- mm 35، ج- mm6/35]20.[ 34

شکل ‏2 13، شکل ماکزیمم تنش فشاری نمونه در مندرل  با قطرهای مختلف]20[. 35

شکل ‏2 14، تغییرات ماکزیمم تنش مماسی نمونه در مندرل  با طولهای الف- mm6، ب- mm 8، ج- mm 10 د-  mm11]20.[ 36

شکل ‏2 15، تغییرات کرنش پلاستیک معادل در تعداد توپهای الف- 0، ب- 1، ج- 2، د- 3 ]20[. 37

شکل ‏2 16، تغییرات سطح مقطع با تعداد توپهای الف- 0، ب- 1، ج- 2، د- 3] 20[. 37

شکل ‏2 17، شکل تفاوت تنش فشاری در قوس داخلی در قطر مختلف مندرل ] 21[. 38

شکل ‏2 18، فرآیند خمکاری به روش NC ] 21[. 39

شکل ‏2 19، استراتژی برای انتخاب پارامترهای موثر در فرآیند خمکاری با روش NC ] 21[. 39

شکل ‏2 20، اثر لقی میان لوله و قالب جاروبکن] 22[. 40

شکل ‏2 21، اثر لقی میان لوله و مندرل] 22[. 41

شکل ‏2 22، میزان تغییرات سطح مقطع در شعاع خم نرمال] 23[. 42

شکل ‏2 23، میزان تغییرات سطح مقطع در شعاع خم کوچک] 23[. 42

شکل ‏2 24، میزان تغییرات ضخامت در شعاع خم نرمال] 23[. 43

شکل ‏2 25، میزان تغییرات ضخامت در شعاع خم کوچک] 23[. 43

شکل ‏3 1، دستگاه آزمایش اونیورسال (DMG). 47

شکل ‏3 2، الف- شماتیک قالب کشش عمیق مرحله یک، ابعاد به mm، ب- اجزای قالب کشش عمیق مرحله یک. 48

شکل ‏3 3، الف- شماتیک قالب کشش عمیق مرحله دو، ابعاد به mm، ب- اجزای قالب کشش عمیق مرحله دو. 49

شکل ‏3 4، مراحل شکلدهی لوله، I- ورق اولیه، II- کشش عمیق مرحله اول، III- کشش عمیق مرحله دوم، 

IV- اتوکشی مرحله اول، V- اتوکشی مرحله دوم، VI- اتوکشی مرحله سوم، VII- اتوکشی مرحله چهارم. 49

شکل ‏3 5، الف- شماتیک قالب اتوکشی، ب- مجموعه قالبهای مراحل مختلف اتوکشی. 50

شکل ‏3 6، پارامترهای هندسی لوله در این پژوهش. 51

شکل ‏3 7، الف- شماتیک قرار گیری نمونه در قالب جدید(خم هیدروفرمینگ)، ب-  قالب جدید خم هیدروفرمینگ. 53

شکل ‏3 8، مسیر نمونه فشار اعمالی در تحقیق حاضر. 53

شکل ‏3 9، واحد هیدرولیکی تامین فشار اولیه. 54

شکل ‏3 10، مدار هیدرولیکی استفاده شده در قالب کشش عمیق هیدرودینامیکی با فشار شعاعی. 54

شکل ‏3 11، تجهیزات سیستم هیدرولیکی کنترل فشار. 55

شکل ‏3 12، تجهیزات اندازه‌گیری الف- ضخامت سنج مکانیکی، ب- کولیس دیجیتالی. 56

شکل ‏3 13، ابعاد نمونه آزمون کشش مطابق استاندارد ASTM-A370. 57

شکل ‏3 14، دستگاه تست كشش SANTAM. 57

شکل ‏3 15، نمونه‌هایی از قطعات کشیده شده طبق استاندارد ASTM-A370. 58

شکل ‏3 16، نمودار تنش– کرنش حقیقی حاصل از آزمایش کشش. 58

شکل ‏4 1، هندسه اجزای قالب و لوله در نرمافزار شبیه سازی. 61

شکل ‏4 2، مونتاژ اجزای قالب و لوله در شبیهسازی. 62

شکل ‏4 3، شرایط مرزی اعمال شده به ورق و اجزای قالب در شبیه-سازی. 64

شکل ‏5 1،  ناحیه‌های بحرانی لوله در فرآیند خم جدید. 69

شکل ‏5 2،  لوله شکل داده‌شده بدون فشار سیال. 69

شکل ‏5 3، لوله شکل داده‌شده در فشار MPa10. 70

شکل ‏5 4، لوله شکل داده‌شده در فشار MPa15. 70

شکل ‏5 5، لوله شکل داده شده در فشار MPa20. 71

شکل ‏5 6، لوله شکل داده شده در فشار MPa27. 72

شکل ‏5 7، شکلگیری لوله سالم و بدون عیب در قالب. 73

شکل ‏5 8، منحنی نیروجابجایی لوله خم شده در فشار 20MPa. 73

شکل ‏5 9، الف- مسیر اندازه گیری ضخامت ab و cd ب- ناحیه های مورد بررسی در شعاع داخلی و شعاع خارجی قطعه خم شده. 74

شکل ‏5 10، منحنی توزیع ضخامت لوله در فشار MPa20 الف- شعاع داخلی ب- شعاع خارجی. 76

شکل ‏5 11، منحنیهای توزیع ضخامت الف- دیواره داخلی و ب- دیواره خارجی در فشارهای مختلف، حاصل از شبیهسازی. 77

شکل ‏5 12، درصد کاهش ضخامت در قطعه در فشارهای مختلف الف- شعاع داخلی، ب- شعاع خارجی. 78

شکل ‏5 13، تاثیر ضریب اصطکاک بین جداره قالب و لوله منحنی های توزیع ضخامت الف- دیواره داخلی و ب- دیواره خارجی، حاصل از شبیهسازی، در فشار MPa20. 81

شکل ‏5 14، درصد کاهش ضخامت در قطعه با ضریب اصطکاک های مختلف الف- شعاع داخلی، ب- شعاع خارجی. 82

شکل ‏5 15، منحنی توزیع ضخامت  شعاع داخلی لوله در فشارهای الف- MPa10، ب- MPa15، ج- MPa20 با ضریب اصطکاک 1/0 و شعاع خم mm20 و قطر لوله mm20. 84

شکل ‏5 16، منحنی توزیع ضخامت لوله در فشارهای الف- MPa10، ب-MPa 15، ج- MPa20. 85

شکل ‏5 17، قطعه های شکل داده شده در فشارهای الف- MPa25، ب- MPa35، در نسبت R/D برابر 10/10. 86

شکل ‏5 18، قطعه های شکل داده شده در فشارهای الف- MPa15، ب- MPa20، ج- MPa27 در نسبت R/D برابر 20/20. 87

شکل ‏5 19، قطعه های شکل داده شده در فشارهای الف- MPa5، ب- MPa10، ج- MPa20 در نسبت R/D برابر 30/30. 88

شکل ‏5 20، منحنی توزیع ضخامت لوله در نسبت های R/D برابر 1  الف- دیواره داخلی و ب- دیواره خارجی. 90

شکل ‏5 21، قطعه های شکل داده شده در فشارهای الف- MPa20، ب- MPa50، ج- MPa60 در نسبت R/D برابر 10/8. 91

شکل ‏5 22، قطعه های شکل داده شده در فشارهای الف- MPa10، ب- MPa20، ج- MPa27 در نسبت R/D برابر 20/16. 92

شکل ‏5 23، قطعه های شکل داده شده در فشارهای الف- MPa10، ب- MPa15، ج- MPa20در نسبت R/D برابر 30/24. 93

شکل ‏5 24، منحنی توزیع ضخامت لوله در نسبت های R/D برابر 8/0 الف- دیواره داخلی و ب- دیواره خارجی. 94

شکل ‏5 25، قطعه های شکل داده شده در فشارهای الف) MPa30، ب)MPa50، ج)MPa55 د) MPa60 در نسبت R/D برابر 10/6. 95

شکل ‏5 26، قطعه های شکل داده شده در فشارهای الف- MPa10، ب- MPa20، ج- MPa25 د-  MPa27 در نسبت R/D برابر 20/12. 96

شکل ‏5 27، قطعه های شکل داده شده در فشارهای الف- MPa10، ب- MPa16در نسبت R/D برابر 30/18. 96

شکل ‏5 28، لوله های شکل داده شده در فشارهای الف- MPa20، ب- MPa25، ج- MPa30 با نسبت  R/D55/0 با قطر لوله برابر با mm20. 98

شکل ‏5 29، لوله های شکل داده شده در فشارهای الف- MPa20، ب- MPa25، ج- MPa27 با نسبت R/D 6/0 با قطر لوله برابر با mm20. 99

شکل ‏5 30، لوله های شکل داده شده در فشارهای الف- MPa20، ب- MPa22، ج- MPa24 با نسبت R/D 65/0 با قطر لوله برابر با mm20. 100

شکل ‏5 31، لوله های شکل داده شده در فشارهای الف- MPa20، ب- MPa22 با نسبت R/D 7/0 با قطر لوله برابر با mm20. 101

شکل ‏5 32، میزان تغییرات ضخامت قطعه در فشارهای مختلف با نسبت R/D 7/0با قطر لوله برابر با mm20 الف) شعاع داخلی، ب) شعاع خارجی. 101

شکل ‏5 33، درصد کاهش ضخامت در قطعه در فشارهای مختلف با نسبت R/D 7/0 با قطر لوله برابر با mm20 الف- شعاع داخلی، ب- شعاع خارجی. 102

شکل ‏5 34، لوله های شکل داده شده در فشارهای الف- MPa20، ب- MPa21، با نسبت R/D 75/0 با قطر لوله برابر با mm20. 102

شکل ‏5 35، لوله های شکل داده شده در فشارهای الف- MPa18، ب- MPa20 با نسبت R/D 8/0 با قطر لوله برابر با mm20. 103

شکل ‏5 36، لوله های شکل داده شده در فشارهای الف- MPa18، ب- MPa20 با نسبت R/D 85/0 با قطر لوله برابر با mm20. 103

شکل ‏5 37، لوله های شکل داده شده در فشار MPa20 با نسبت R/D 9/0با قطر لوله برابر با mm20. 103

شکل ‏5 38، لوله های شکل داده شده در فشارهای MPa20 با نسبت R/D 95/0 با قطر لوله برابر با mm20. 104

شکل ‏5 39، لوله های شکل داده شده در فشارهای MPa20 با نسبت R/D 1 با قطر لوله برابر با mm20. 104

شکل ‏5 40، فشار شکل گیری نمونه در نسبت های شعاع خم به قطر لوله (R/D) مختلف در قطر لوله ثابت برابر mm20. 105

 

فهرست جدول‌ها

جدول (2-1) نتایج حاصل از پژوهش وانگ و آگاروال [19]. 30

جدول (3-1) ابعاد لوله شکل داده شده در مراحل مختلف 51

جدول (3-2) خصوصیات مکانیکی و فیزیکی ورق های مورد استفاده در آزمایش ها. 58

 

 

 

پاورپوینت بیانیه مأموریت، چشم انداز، ارزش ها

پاورپوینت بیانیه مأموریت، چشم انداز، ارزش ها دانلود پاورپوینت بیانیه ماموریت، چشم انداز، ارزش ها تعریف مأموریت سازمان ماهیت ماموریت اهمیت ماموریت اجزای ماموریت تعریف چشم انداز اجزای چشم انداز ویژگی های چشم انداز تفاوت ماموریت و چشم انداز ارزش…

مولفه‌های مختلف مدیریت دانش و نحوه ارتباط و تاثیر آنها بر یکدیگر

مولفه‌های مختلف مدیریت دانش و نحوه ارتباط و تاثیر آنها بر یکدیگر مبانی زیر ساخت مدیریت دانش زیرساختهای مدیریت دانش مدلهای مدیریت دانش پایان نامه با موضوع مدیریت دانش دانلود پایان نامه مدیریت دانش پایان نامه مدیریت دانش doc موضوع…

پرسشنامه انگیزش ریاضی دانش آموزان با نمره گذاری، روایی و پایایی

پرسشنامه انگیزش ریاضی دانش آموزان با نمره گذاری، روایی و پایایی کلمات کلیدی : پرسشنامه انگیزش ریاضی پرسشنامه استاندارد انگیزش ریاضی پرسشنامه انگیزش ریاضی دانش آموزان پرسشنامه انگیزش ریاضی 18 سوالی پرسشنامه انگیزش ریاضی دانش آموزان نمره گذاری پرسشنامه انگیزش ریاضی…

رویکردهای عمده در فلسفه اخلاق و بررسی دیدگاه صاحبنظران

رویکردهای عمده در فلسفه اخلاق و بررسی دیدگاه صاحبنظران کلمات کلیدی : پایان نامه اخلاق اصول اخلاق حرفه ای پایان نامه اخلاق حرفه ای عوامل پایه ای اخلاق حرفه ای رویکردهای عمده در فلسفه اخلاق اصول اخلاق حرفه ای در…

بررسی نظرات مختلف در باب شخصیت زن و تفاوت آن با مرد از نگاه اسلام و پیامبر

بررسی نظرات مختلف در باب شخصیت زن و تفاوت آن با مرد از نگاه اسلام و پیامبر تفاوت شخصیت زن با مرد شخصیت زن از نگاه پیامبر شخصیت زن از نگاه اسلام نظرات مختلف در باب شخصیت زن دانلود پایان…

پروپوزال سیستم پاداش دهی به کارکنان در سازمانها و روشهای پرداخت پاداش به آنها

پروپوزال سیستم پاداش دهی به کارکنان در سازمانها و روشهای پرداخت پاداش به آنها سیستم پاداش در سازمانها سیستم پاداش دهی در سازمان سیستم پاداش دهی به کارکنان در سازمانها سیستم پاداش در مدیریت منابع انسانی انواع پاداش در مدیریت منابع…

ابعاد انگیزش و نقش آن در سازمانها و نگرش اسلامی به آن

ابعاد انگیزش و نقش آن در سازمانها و نگرش اسلامی به آن ابعاد انگیزش ابعاد انگیزش شغلی ابعاد انگیزشی پایان نامه انگیزش پایان نامه انگیزش شغلی پایان نامه انگیزش کارکنان پایان نامه انگیزه پایان نامه در مورد انگیزش نقش انگیزش…

بررسی تبلیغات تجاری و پیشبرد فروش در بازاریابی

بررسی تبلیغات تجاری و پیشبرد فروش در بازاریابی بررسی تبلیغات تجاری در بازاریابی بررسی پیشبرد فروش در بازاریابی شیوه های نوین ترفیع فعالیت های پیشبرد فروش فعالیت های تبلیغات تجاری پایان نامه تبلیغات تجاری پایان نامه پیشبرد فروش رفتن به…

طلاق بر مبنای عسر و حرج زن

طلاق بر مبنای عسر و حرج زن عسر و حرج قاعده عسر و حرج ماده 1130 قانون مدنی مصادیق عسرو حرج موجبات طلاق بر اساس قانون مدنی رابطه قاعده عسر وحرج با سایر احكام شرعی مقاله قاعده عسر و حرج…

مدل های هوش سازمانی، فرایند و ضرورت به کار گیری آن در شرکتها و سازمانها

مدل های هوش سازمانی، فرایند و ضرورت به کار گیری آن در شرکتها و سازمانها کلمات کلیدی : ابعاد هوش سازمانی پایان نامه هوش سازمانی مولفه های هوش سازمانی انواع هوش و مولفه های آن نظریه های هوش سازمانی مدل…

مبانی نظری رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی

مبانی نظری رابطه اوقات فراغت ورزشی دبیران با فرسودگی شغلی کلمات کلیدی : اوقات فراغت معلمان فرسودگی شغلی در معلمان تعریف فرسودگی شغلی معلمان شیوع فرسودگی شغلی دربین معلمان نحوه گذراندن اوقات فراغت معلمان رابطه اوقات فراغت معلمان با فرسودگی…

کارتحقیقی معاملات صغیر در حقوق ایران

کارتحقیقی معاملات صغیر در حقوق ایران کارتحقیقی،معاملات،صغیر،حقوق ایران رفتن به سایت اصلی نتیجه گیری هرچند در مورد صحت و بطلان اعمال حقوقی صغیر ممیز اختلاف نظر های فراوانی در فقه و قانون مدنی دیده می شود اما با توجه به…

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته نفت و شیمی با عنوان ایستگاه های سوخت گیری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته نفت و شیمی با عنوان ایستگاه های سوخت گیری CNG خشک کن گاز کمپرسور ایستگاه گاز ایستگاه های سوخت گیری ایستگاه های سوخت رسانی دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته نفت و شیمی با عنوان…

بررسی مهمترین پارامترهای فیزیوگرافی حوضه آبخیز رودخانه سقز

بررسی مهمترین پارامترهای فیزیوگرافی حوضه آبخیز رودخانه سقز پارامترهای فیزیوگرافی حوضه آبخیز رودخانه سقز بررسی مهمترین پارامترهای فیزیوگرافی حوضه آبخیز رودخانه سقز شبکه آبراهه حوضه آبخیز رودخانه سقز دانلود مقالات جغرافیا دانلود مقالات رشته جغرافیا رفتن به سایت اصلی دانلود…

جزوه مدار منطقی استاد احمدوند

جزوه مدار منطقی استاد احمدوند کلمات کلیدی : جزوه مدار منطقی استاد احمدوند رفتن به سایت اصلی جزوه مدار منطقی استاد احمدوند به تعداد 157 صفحه دست نویس دانشجو از مباحث کلاس در طول ترم

مبانی نظری ارزیابی تطبیقی کارآمدی استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام

مبانی نظری ارزیابی تطبیقی کارآمدی استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام استراتژی تحلیل تکنیکال استراتژی روش خرید و نگهداری روش خرید و نگهداری برای خرید سهام استراتژی تحلیل تکنیکال برای خرید سهام روش های…

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق یادگیری 50 صفحه

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق یادگیری 50 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه یادگیری مبانی نظری یادگیری پیشینه تحقیق یادگیری پیشینه داخلی یادگیری پیشینه خارجی یادگیری پیشینه پژوهش یادگیری پیشینه نظری یادگیری ادبیات نظری یادگیری چارچوب نظری…

مقاله ترجمه شده رشته صنایع غذایی با عنوان بهینه سازی پارامترهای فراوری شکلات در اسیاب گلوله ای

مقاله ترجمه شده رشته صنایع غذایی با عنوان بهینه سازی پارامترهای فراوری شکلات در اسیاب گلوله ای شکلات طراحی تجربی فراوری آسیاب میله ای بهینه سازی،تابع مطلوب همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروشگاه ساز فایل مقاله ترجمه شده…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق امید به زندگی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق امید به زندگی مبانی نظری امید به زندگی ادبیات نظری امید به زندگی چارچوب نظری امید به زندگی فصل دوم پایان نامه امید به زندگی دانلود مبانی نظری امید به زندگی پیشینه امید به زندگی…

پاورپوینت موانع اجرای استراتژیهای سازمانها

پاورپوینت موانع اجرای استراتژیهای سازمانها دانلود پاورپوینت موانع اجرای استراتژیهای سازمانها فرآیند مدیریت استراتژیک اجرای استراتژی عدم تشخیص موانع ازمخاطرات اجرای استراتژی بررسی موانع اجرای برنامه‌های استراتژیک بررسی موانع اجرای برنامه‌های استراتژیک موانع و مشکلات طراحی برنامه‌های استراتژیک رفتن به…

بررسی مرور زمان کیفری در حقوق ایران

بررسی مرور زمان کیفری در حقوق ایران مرور زمان کیفری تفسیر موسع مرور زمان در نظام حقوقی مرور زمان کیفری در حقوق ایران مبانی حقوق کیفری در اسلام ابهامات مرور زمان کیفری در حقوق ایران نقصهای مرور زمان کیفری در…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق دانش و نگرش جنسی 54 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق دانش و نگرش جنسی 54 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه دانش و نگرش جنسی مبانی نظری دانش و نگرش جنسی پیشینه تحقیق دانش و نگرش جنسی پیشینه داخلی دانش و نگرش جنسی…

پیمایش،آمارگیری و پرسشنامه الکترونیکی داده های پایان نامه

پیمایش،آمارگیری و پرسشنامه الکترونیکی داده های پایان نامه پیمایش پیمایش الکترونیکی آمارگیری الکترونیکی پرسشنامه های الکترونیکی پرسشنامه الکترونیک و آمارگیری الکترونیکی داده های پایان نامه پیمایش،آمارگیری و پرسشنامه الکترونیکی داده های پایان نامه دانلود مقالات آمار دانلود مقالات رشته آمار…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی کارکنان 48 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی کارکنان 48 صفحه کلمات کلیدی : مبانی نظری رضایت شغلی ادبیات نظری رضایت شغلی چارچوب نظری رضایت شغلی فصل دوم پایان نامه رضایت شغلی دانلود مبانی نظری رضایت شغلی پیشینه رضایت شغلی پیشینه…

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش رفتارهای پرخطر

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش رفتارهای پرخطر کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه رفتارهای پرخطر مبانی نظری رفتارهای پرخطر پیشینه تحقیق رفتارهای پرخطر پیشینه داخلی رفتارهای پرخطر پیشینه خارجی رفتارهای پرخطر پیشینه پژوهش رفتارهای پرخطر پیشینه نظری رفتارهای پرخطر…

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *