بررسی حقوقی شرکت و معاونت در جرم در ایران و تحولات مفهومی آن

بررسی حقوقی شرکت و معاونت در جرم در ایران و تحولات مفهومی آن

شرکت در جرم
معاونت در جرم
دانلود پایان نامه شرکت در جرم
پیشینه شرکت در جرم در ایران
تحولات مفهوم شرکت در جرم
دانلود پایان نامه رشته حقوق
بررسی حقوقی شرکت و معاونت در جرم در ایران و تحولات مفهومی آن

رفتن به سایت اصلی

دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی حقوقی شرکت و معاونت در جرم در ایران و تحولات مفهومی آن

 

هدیه:

ضمیمه شدن مقاله شرکت و معاونت در جرم در کشورهای خارجی 30 صفحه

 

چکیده:

معاونت در جرم معادل واژه abettorبه معنای ترغیب،تحریک و تشویق دیگری به ارتکاب جرم به کار می رود البته در کتب حقوقی تعاریفی برای آن ذکر شده که در ادامه ابتدا این تعاریف بیان می گردد و سس تعریف خود بیان می گردد.البته لازم به ذکر است که قانونگزار در کتب قانونی تعریفی از معاونت ارائه نکرده است و همین امر باعث شده تعاریف مختلفی ارائه گردد.و صرفا بی بیان مصادیق آن اکتفا کرده است.

 

“مرل و ویتو دو تن از حقوقدانان برجسته فرانسه می گویند:معاون را می توان فردی دانست که بی آنکه شخصأ عناصر تشکیل دهنده جرمی را که به مباشر آن نسبت می دهند انجام داده باشد با رفتار های مادی خود مانند تهیه وسایل و تحریک کمک و همکاری با مباشر جرم کرده است.”( بایسته های حقوق جزای عمومی  رضا نوربها صفحه202 )و در جایی دیگر اینگونه تعریف شده است:معاونت در جرم یعنی تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم . فراهم کردن وسایل و یا ارائه طریق ویا تسهیل وقوع آن به هر نحو خصوصا با دسیسه و فریب و نیرنگ(حقوق جزای عمومی جلد 1 محمد علی اردبیلی ص38)که ما در این تعریف اخیر نیز می بینیم که این تعریف ایراد دارد و صرفا مصادیق را بیان کردند و تعریف معاونت از جرم را نکرده است که ایراد این تعریف می باشد.ودر جایی دیگر اینگونه تعریف شده است معاون جرم کسی است که شخصا در ارتکاب عنصر مادی قابل استناد به مباشر یا شرکای جرم دخالت نداشته بلکه از طریق تحریک،ترغیب،تهدید،تطمیع،دسیسه و فریب و نیرنگ،ایجاد تسهیلات در وقوع جرم،تهیه وسایل و یا ارائه طریق،در ارتکاب رفتار مجرمانه همکاری و دخالت داشته است.(حقوق جزا ی عمومی ایرج گلدوزیان جلد اولص 488)

 

به نظر این تعریف معاونت در جرم نیست بلکه تعریف معاون جرم می باشد و این نکته که ایراد بسیاری از تعاریف ارائه شده از حقوقدانان می باشد این است که بین تعریف معاونت از جرم و خود معاونت تفکیک قائل نیستند که درست به نظر نمی رسدچرا که عمل معاونت خود یک فعل است جدای از کننده آن فعل که معاون جرم نامیده می شود اینکه ما در تعریم معاون را تعریم کنیم و به معاونت در جرم سرایت دهیم درست نیست.و نیز در این تعریف از لغت کسی استفاده شده است که بعتر بود شخصی به کر می رفت که اعم از شخص حقوقی و حقیقی می باشد چرا که در حال حاضر معاونت اشخاص حقوقی نیز مطرح است که چه بسا سنگین تر از معاونت در جرم توسط شخص حقیقی باشد.معاونت در جرم یعنی عملی اعم از تحریک ترغیب دسیسه فریب تطمیع وغیره که شخصی بدون دخالت در عملیات اجرایی جرم انجام میدهد تا جرم انجام شود را گویند.  

 

 

کلمات کلیدی:

جرم

مجرم

تحولات مفهومی

شرکت و معاونت در جرم

 

 

 

مقدمه:

پدیده جرم از گذشته تا به امروز گریبانگیر جوامع مختلف بوده است. در گذشته به دلیل حاکمیت بیشتر دین بر جوامع لفظ جرم برابر با گناه بوده، به عبارت دیگر هر گناهی جرم محسوب شده و عقوبت خاص خود را داشت اما امروزه این دو لفظ از هم فاصله گرفته و پدیده جرم به تنهایی مورد مطالعه علم حقوق قرار میگیرد. در ارتکاب یک جرم افراد متعددی دخالت می کنند. این افراد بسته به قصد آنها از عمل ارتکابی، انجام عملیات مادی جرم، استفاده یا تهیه ابزار جرم و… به مباشر مادی یا معنوی، شریک و معاون جرم تقسیم می شوند. انجام عملیات اجرایی جرم بسیار حائز اهمیت بوده و مرتکبین آن در قوانین دارای مجازات سنگین تری می باشند. افراد انجام دهنده عملیات اجرایی چنانچه یک نفر باشند مباشر و چنانچه چند نفر باشند شریک جرم نامیده می شوند. هر کدام از این افراد در قوانین ایران دارای مجازات مخصوص به خود هستند که متناسب با نوع رفتار ارتکابی ایشان می باشد. 

 

جرم به عنوان یک عمل ضد اجتمایی از دیرباز و گذشته دور توسط مردمان جوامع مورد نکوهش و سرزنش بوده و به  شدت با آن برخورد شده است و با مجازات های سنگین با ان برخورد شده است در گذشته های دور با مجازات های قطع دست انداختن در اتش اعدام و.. با مجرم که عملی برخلاف هنجار ها و ارزش های جامعه انجام داده بود برخورد می شد تا بتوانند نظم را در جامعه حکم فرما کنند و از بی قانونی و هرج و مرج  جلوگیری کنند و برای اقدام به مجازات و مبارزه با جرم به مرور به نقطه ایی رسیدند که برای ان قانون نویسی کنند و همین امر بحث قانونی بودن جرایم و مجازات ها مطرح گردید و قوانین به تصویب رسید تا بتواند ارزشهای جامعه را به درستی بیان کند.در ایران نیز قانون نویسی به شکل حاضر و نظام حقوقی  و قضایی سابقه ای طولانی ندارد درست است که از سالیان دور در تمدن قبل از میلاد هخامنشی دارای قانون بودند و داریوش و کوروش کبیر برای حکومت های خود قانون وضع کرده بودند و از تمدن برخوردار بودند ولی قانون نویسی که معنای اینکه نمایندگان مردم اقدام به نوشتن قانون و مقررات به شکلی که در حال حاضر در جوامع مختلف می بینیم وجود نداشت و قوانین دموکراتیک نبود و باید گفت که تا قبل از مشروطه نظام های حاکم دیکتاتوری بوده و سلطنتی بودند که قانن همان بود که شاه می گفت و سلاطین میگفتند که درست نبود تا مشروطه که از ان زمان قوانین جزایی وحقوقی و نظام حقوقی کیفری در ایران با ورود قانون و مجلس به کشور شروع شد البته با نواقص فراوان که نتوانست درست به سرانجام برسد 

 

 

 

فهرست مطالب

بررسی تعریف جرم در نظام حقوقی ایران 1

مقدمه 1

مسأله 2

بخش اول: تعریف جرم از دیدگاه های مختلف 2

فصل اول: دیدگاه قرآن 2

فصل دوم: دیدگاه فقهی 3

فصل سوم: دیدگاه جامعه شناختی 5

•        تحلیل عنصر معنوی جرم 7

بخش دوم: مفاهیم حقوقی مرتبط با جرم 9

فصل اول: جرم کیفری 10

فصل دوم: جرم مدنی 11

فصل سوم: تخلف انتظامی 11

فصل چهارم: نظم عمومی 12

بخش سوم: طبقه بندی جرایم در سه دوره مختلف 22

نتیجه گیری 24

 

تحولات مفهوم مجرم از دیدگاه قوانین ماهوی ایران 27

مقدمه: 28

1-    سیر تحول جرم‌شناسی 29

الف- دوران پیش از پژوهش‌های علمی 29

22-   دوره‌های مختلف مقررات حقوق کیفری 30

الف- دوره جنگ‌های خصوصی 30

ب- دوره دادگستری خصوصی 31

ج- دوره دادگستری عمومی 31

3-   مجرم 32

الف- مفهوم مجرم 32

ب- مجرم و مسئولیت کیفری 33

ج- طبقه‌بندی مجرمان در جرم‌شناسی 34

د- مفهوم مجرم درکیفر شناسی نوین 35

4-   پیشینه حقوق کیفری 36

الف- پیشینه حقوق کیفری در غرب 36

ب- تحولات حقوق کیفری و رویکرد آنها نسبت به مجرم 37

1-    مکتب فایده اجتماعی 37

2-    مکتب عدالت مطلق 38

3-     مکتب کلاسیک 39

4-    مکتب نئوکلاسیک 39

5-    مکتب تحققی 40

6-    مکتب اصالت عمل جزایی 41

7-    مکتب دفاع اجتماعی جدید 41

8-    مکتب اسلام 42

5-  تأثیرات مکاتب مختلف در مسئولیت کیفری 43

الف- تأثیر عقاید مکاتب مختلف در مسئولیت کیفری اطفال 43

ب- تأثیر مکاتب کیفری در حقوق کیفری ایران 44

ج- مسئولیت کیفری اطفال در ایران 45

جمع بندی: 46

 

بررسی تاریخی معاونت در جرم در نظام حقوقی ایران 51

مقدمه: 51

اهمیت و ضرورت تحقیق 52

اهداف تحقیق 53

سوالات تحقیق: 53

تعریف معاونت در جرم: 53

ارکان معاونت در جرم 54

رکن قانونی جرم معاونت: 55

رکن مادی جرم معاونت 56

ترغیب: 56

تهدید: 57

تطمیع: 57

تحریک به ارتکاب جرم: 58

دسیسه یا فریب: 59

سوء استفاده از قدرت: 59

ساخت وسایل ارتکاب جرم و یا تهیه آن: 60

ارائه طریق ارتکاب جرم: 61

رکن معنوی: 62

بررسی تاریخی معاونت در جرم 64

سیر تاریخی معاونت قبل از انقلاب 1357 ایران 65

معاونت در جرم بعد ار انقلاب 1357 ایران 67

 

 

بررسی تحولات مفهوم شرکت در جرم در حقوق ایران 71

 

تعریف شریک و شرکت در ارتکاب جرم : 73

سابقه تاریخی شرکت در جرم در قوانین جزایی ایران 74

ب) شرکت در جرم در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 (ه.ش) : 74

ماده 27 این قانون در خصوص شرکت در جرم بیان می دارد: 74

بخش اول : عنصر قانونی و تعریف شرکت در جرم : 75

بخش دوم : عناصر مادی و معنوی شرکت در جرم : 75

بخش سوم : ماهیت جرم ارتکابی در شرکت در جرم : 76

بخش چهارم : جرایم ذکر شده در قانون مجازات عمومی 1304 به صورت مشارکت در ارتکاب جرم : 76

بخش پنجم : مجازات شرکت در جرم : 82

بخش ششم : تشدید و تخفیف مجازات در مورد شرکت در جرم : 82

ج) شرکت در جرم در قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب 1352 (ه.ش) : 83

بخش اول : عنصر قانونی و تعریف شرکت در جرم : 83

بخش دوم : عناصر مادی و معنوی شرکت در جرم : 84

بخش سوم : ماهیت جرم ارتکابی در شرکت در جرم : 85

بخش چهارم : جرایم ذکر شده در قانون مجازات عمومی 1352 به صورت مشارکت در ارتکاب جرم : 86

بخش پنجم : مجازات شرکت در جرم : 87

بخش ششم : تشدید و تخفیف مجازات در مورد شرکت در جرم : 87

د) شرکت در جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 : 89

در خصوص وحدت قصد دو نظر متفاوت وجود دارد : 91

ب) عنصر روانی شرکت در جرایم غیر عمدی : 92

بخش سوم : ماهیت جرم ارتکابی در شرکت در جرم : 93

بخش چهارم : جرایم ذکر شده در قانون مجازات اسلامی 1370 به صورت مشارکت در ارتکاب جرم : 93

الف) شرکت در جنایت به اعتبار عنصر مادی که به سه صورت ارتکاب می یابد : 98

** شرکت در منازعه در ماده 615 ق.م.ا آمده است : 101

بخش پنجم : مجازات شرکت در جرم : 104

بخش ششم : تشدید و تخفیف مجازات در مورد شرکت در جرم : 105

بخش سوم : ماهیت جرم ارتکابی در شرکت در جرم : 108

بخش ششم : تشدید و تخفیف مجازات در مورد شرکت در جرم : 113

نتیجه گیری : 114

فهرست منابع : 114

 

 

 

 

دیدگاه ها و مدل های توانمندسازی و بررسی اهداف و پیش نیازهای آن

دیدگاه ها و مدل های توانمندسازی و بررسی اهداف و پیش نیازهای آن کلمات کلیدی : پیش نیازهای توانمندسازی راهکارهای عملی توانمندسازی مدل های توانمندسازی کارکنان انواع مدل های توانمندسازی مدل های توانمندسازی كاركنان مدل های توانمندسازی روانشناختی پایان نامه…

پروپوزال شناسایی ابعاد مختلف پدیده پولشویی و بررسی موشکافانه آثار آن

پروپوزال شناسایی ابعاد مختلف پدیده پولشویی و بررسی موشکافانه آثار آن کلمات کلیدی : نمونه پروپوزال پولشویی پروپوزال در مورد پولشویی دانلود پروپوزال پولشویی ابعاد مختلف پدیده پولشویی آثار اقتصادی پولشویی تاثیر پولشویی بر مصرف آثار اجتماعی و سیاسی پولشویی…

ارزیابی رابطه هوش و خلاقیت بچه های دبیرستانی

ارزیابی رابطه هوش و خلاقیت بچه های دبیرستانی همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان ارزیابی رابطه هوش و خلاقیت بچه های دبیرستانی بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان دبیرستانی ارزیابی رابطه هوش و خلاقیت دانش آموزان اسلامشهر…

سبب شناسی اضطراب اجتماعی و بررسی دیدگاه های نظری آن

سبب شناسی اضطراب اجتماعی و بررسی دیدگاه های نظری آن اختلال اضطراب اجتماعی سبب شناسی اضطراب اجتماعی شیوع اختلال اضطراب اجتماعی الگوهای نظری اضطراب اجتماعی مدل های سبب شناسی اختلال اضطراب اجتماعی نظریه های اختلال اضطراب اجتماعی تحقیق در مورد…

گزارش کارآموزی رشته اقتصاد با عنوان گزارش مقایسه ای یافته های علمی دوره كارشناسی با كار عملی در محیط كارآموزی

گزارش کارآموزی رشته اقتصاد با عنوان گزارش مقایسه ای یافته های علمی دوره كارشناسی با كار عملی در محیط كارآموزی محیط كارآموزی نظام برنامه ریزی اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران دانلود گزارش کارآموزی رشته اقتصاد با…

پرسشنامه تاثیر جو سازمانی بر عملکرد کارکنان و رضایتمندی مشتریان در کسب و کارهای کوچک

پرسشنامه تاثیر جو سازمانی بر عملکرد کارکنان و رضایتمندی مشتریان در کسب و کارهای کوچک پرسشنامه جو سازمانی پرسشنامه عملکرد کارکنان پرسشنامه رضایتمندی مشتریان پرسشنامه کسب و کارهای کوچک پرسشنامه تاثیر جو سازمانی بر عملکرد کارکنان پرسشنامه تاثیر جو سازمانی…

نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر،جورج ریتزر ، ترجمه محسن ثلاثی

نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر،جورج ریتزر ، ترجمه محسن ثلاثی نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر جورج ریتزر ترجمه محسن ثلاثی رفتن به سایت اصلی نظریه ھای جامعه شناسی ۲رشته علوم اجتماعینام منبع و مؤلف : نظریه…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رسانه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رسانه مبانی نظری رسانه ادبیات نظری رسانه چارچوب نظری رسانه فصل دوم پایان نامه رسانه دانلود مبانی نظری رسانه پیشینه رسانه پیشینه تحقیق رسانه پیشینه داخلی رسانه پیشینه خارجی رسانه پیشینه پژوهش رسانه پیشینه نظری…

پروپوزال ارزیابی عملکرد بانک با کارت امتیازی متوازن

پروپوزال ارزیابی عملکرد بانک با کارت امتیازی متوازن ارزیابی عملکرد در بانک ارزیابی عملکرد کارکنان بانک ملت شاخص های ارزیابی عملکرد بانک ارزیابی عملکرد کارکنان با کارت امتیازی متوازن ارزيابي عملكرد سازمان با روش كارت امتيازي متوازن (bsc) پروپوزال ارزیابی…

معماری مسجد جامع اصفهان

معماری مسجد جامع اصفهان نماهای مختلف مسجد جامع اصفهان نقشه معكوس پلانی متری و آلتی متری مقطع های مختلف مسجد جامع اصفهان دانلود مقاله معماری مسجد جامع اصفهان سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل فروش فایل fileina…

بررسی انواع راهبردهای یادگیری و تفاوت جنسیتی در استفاده از آنها

بررسی انواع راهبردهای یادگیری و تفاوت جنسیتی در استفاده از آنها کلمات کلیدی : راهبردهای یادگیری شناختی راهبردهای یادگیری فراشناختی راهبردهای فراشناختی یادگیری عبارت اند از تعریف راهبردهای یادگیری تعریف راهبردهای یادگیری خودتنظیمی تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری راهبردهای فراشناختی در…

پاورپوینت اقدام پژوهی (Action Research)

پاورپوینت اقدام پژوهی (Action Research) کلمات کلیدی : پاورپوینت اقدام پژوهی Action Research اقدام پژوهی Action Research تعریف اقدام پژوهی مقاله اقدام پژوهی تحقیق اقدام پژوهی بررسی اقدام پژوهی تحلیل اقدام پژوهی زمینه های اقدام پژوهی راهنمای کامل نگارش اقدام…

رویکردهای متفاوت به هوش هیجانی و بررسی انواع مدل های آن

رویکردهای متفاوت به هوش هیجانی و بررسی انواع مدل های آن کلمات کلیدی : پایان نامه هوش هیجانی اهمیت هوش هیجانی سیر تحول هوش هیجانی تعریف نظری هوش هیجانی تعریف عملیاتی هوش هیجانی انواع مدل های هوش هیجانی رویکردهای متفاوت…

تاثیر مدیریت دانش و آموزش در بهبود تصمیم گیریهای مدیران

تاثیر مدیریت دانش و آموزش در بهبود تصمیم گیریهای مدیران پایان نامه مدیریت دانش بررسی نقش فرایند آموزش در بهبود مدیریت پایان نامه بهبود تصمیم گیریهای مدیران بهبود تصمیم گیریهای مدیران با مدیرت دانش بهبود تصمیم گیریهای مدیران با آموزش…

برنامه زمانبندی پروژه ها با اکسل

برنامه زمانبندی پروژه ها با اکسل برنامه زمانبندی اکسل برنامه زمانبندی مصالح ماشین آلات نیروی انسانی نمودار گانت رفتن به سایت اصلی رنامه‌ریزی و داشتن یک برنامه جامع در هر کاری، سبب افزایش سرعت و دقت آن می‌شود. عملیات عمرانی…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش 2

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش 2 پیشینه مدیریت دانش تاریخچه مدیریت دانش مبانی نظری مدیریت دانش ادبیات نظری مدیریت دانش چارچوب نظری مدیریت دانش پیشینه پژوهش مدیریت دانش پیشینه تحقیق مدیریت دانش فصل دوم پایان نامه مدیریت دانش…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های پرخاشگری 52 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های پرخاشگری 52 صفحه کلمات کلیدی : مبانی نظری پرخاشگری پیشینه تحقیق پرخاشگری مبانی نظری نظریه های پرخاشگری پیشینه تحقیق نظریه های پرخاشگری پیشینه پژوهش نظریه های پرخاشگری چارچوب نظری نظریه های پرخاشگری تحقیقات…

سبب شناسی ناتوانی هیجانی و تفاوتهای جنسیتی و آلکسی تایمیا

سبب شناسی ناتوانی هیجانی و تفاوتهای جنسیتی و آلکسی تایمیا کلمات کلیدی : سبب شناسی ناتوانی هیجانی تفاوتهای جنسیتی و آلکسی تایمیا سبب شناسی ناتوانی هیجانی از دیدگاه روان کاوی سبب شناسی ناتوانی هیجانی از دیدگاه فیزیولوژیک فرهنگی سبب شناسی…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب اجتماعی 64 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب اجتماعی 64 صفحه کلمات کلیدی : مبانی نظری اضطراب اجتماعی ادبیات نظری اضطراب اجتماعی چارچوب نظری اضطراب اجتماعی فصل دوم پایان نامه اضطراب اجتماعی دانلود مبانی نظری اضطراب اجتماعی پیشینه اضطراب اجتماعی پیشینه تحقیق…

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ارتباط با مشتری

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ارتباط با مشتری مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری پیشینه مدیریت ارتباط با مشتری دانلود مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری پیشینه تحقیق مدیریت ارتباط با مشتری ادبیات نظری مدیریت ارتباط با مشتری فصل…

مبانی نظری وقف در توسعه پایدار اقتصادی

مبانی نظری وقف در توسعه پایدار اقتصادی مبانی نظری وقف در توسعه پایدار اقتصادی دانلود مبانی نظری وقف در توسعه پایدار اقتصادی پیشینه تحقیق وقف در توسعه پایدار اقتصادی ادبیات نظری وقف در توسعه پایدار اقتصادی فصل دوم پایان نامه…

پاورپوینت فصل پنجم کتاب مدیریت سرمایه گذاری چارلز پی جونز ترجمه تهرانی و نوربخش با موضوع مفاهیم ریسك و بازده (ویرایش جدید)

پاورپوینت فصل پنجم کتاب مدیریت سرمایه گذاری چارلز پی جونز ترجمه تهرانی و نوربخش با موضوع مفاهیم ریسك و بازده (ویرایش جدید) دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف چارلز پی جونز ترجمه دکتر تهرانی و دکتر نوربخش…

تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری

تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری مدیریت سرمایه در گردش روش‌های مدیریت سرمایه در گردش شیوه‌های تاثیر گذاری مدیریت سرمایه در گردش ارتباط مدیریت سرمایه در گردش با عملکرد مالی مقاله مدیریت سرمایه در گردش مقاله مدیریت سرمایه در…

پاورپوینت فصل اول کتاب سازمانها: سیستمهای عقلایی، طبیعی و باز تألیف ریچارد اسکات ترجمه دکتر حسن ميرزائي اهرنجاني با موضوع سازمانها

پاورپوینت فصل اول کتاب سازمانها: سیستمهای عقلایی، طبیعی و باز تألیف ریچارد اسکات ترجمه دکتر حسن ميرزائي اهرنجاني با موضوع سازمانها کلمات کلیدی : پاورپوینت فصل اول کتاب سازمانها: سیستمهای عقلایی، طبیعی و باز ریچارد اسکات ترجمه دکتر حسن ميرزائي…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق نگرش شغلی 83 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق نگرش شغلی 83 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه نگرش شغلی مبانی نظری نگرش شغلی پیشینه تحقیق نگرش شغلی پیشینه داخلی نگرش شغلی پیشینه خارجی نگرش شغلی پیشینه پژوهش نگرش شغلی پیشینه نظری…

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *