ارزیابی ارتباط مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملی ایلام

ارزیابی ارتباط مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملی ایلام

پااین نامه مطالبات معوق بانک ملی
مدیریت ریسک اعتباری
رتبه بندی مشتریان بانک
اعتبارسنجی مشتریان بانک
مدیریت ریسک اعتباری در بانک ملی
رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق
ارتباط مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملی

رفتن به سایت اصلی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی

ارزیابی ارتباط مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملی ایلام

 

 

چكیده 

هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری  با مطالبات معوق بانک ملی به صورت یک مطالعه مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملی استان ایلام بوده است. جامعه آماری تحقیق حاضر بانک ملی استان ایلام بوده است. نمونه آماری تحقیق حاضر در مدیریت شعب بانک ملی استان ایلام دربازه زمانی سال های1391-1381،می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ روش درجمله تحقیقات توصیفی و ازنوع مطالعات همبستگی می باشد. علاوه براین روش تجزیه تحلیل داده ها، تحلیل همبستگی یا تحلیل واریانس بوده که سعی در تبین رابطه علت و معلولی بین مدیریت ریسک اعتباری(به عنوان متغیرمستقل تحقیق که خود شامل:1

 

-ریسک اعتباری وام‌های دریافتی مشتریان به‌ صورت انفرادی(كه متناظر با تحلیل انفرادی ریسك اوراق بهادار است)، و2-ریسک اعتباری سبد وام(كه معادل تحلیل ریسك سبد اوراق بهادار است))، با مطالبات معوق (به عنوان متغیروابسته تحقیق) بانک ملی در مدیریت شعب بانک ملی استان ایلام بوده است که نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که:رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملی و به صورت یک مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملی استان ایلام معنا دار بوده است. 

 

ودر سطح خطای 5%(درصد)،وهمچنین درسطح اطمینان 95%(درصد)،رابطه معنی داری را بین دومتغیرمدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملی و به صورت یک مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملی استان ایلام را نشان می دهد. بنابراین با توجه به خروجی های نرم افزارآماری(SPSS) که در جداول فوق نشان داده شده است، می توان بیان نمود،ازآن جا که سطح معنی داری (sig)، کمتراز پنج درصد است، فرضH0 درسطح خطای پنج درصدرد می شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می شود. واین نتایج را می توان به کل جامعه آماری تحقیق، یعنی بانک ملی تعمیم داد.

 

 

 

واژگان کلیدی:

مطالبات معوق

مدیریت ریسک اعتباری

مدیریت شعب بانک ملی استان ایلام

 

 

مقدمه 

ایجاد و گسترش وابستگی های بین المللی در بسیاری از جنبه های سیاسی و اجتماعی، به ویژه در شرایط جهانی شدن اقتصاد، باعث شده است انگیزه های لا‌زم به منظور یکپارچگی سیستم های بانکی و مالی از جایگاه ویژه ای برخوردار شود. به تبع آن، اهمیت مسائل حسابداری و مدیریت بانکی در مفهوم جهانی و درک آن بسیار ضروری شده است. در همین راستا، کنترل و بررسی مستمر اقلا‌م کلیدی ترازنامه و ارزیابی مسائل مهم در ترازنامه از جمله نقدینگی، توان واریز بدهی ها و انعطاف پذیری مالی و همچنین تراکم، تنوع، زمان بندی و کیفیت دارایی ها و بدهی ها بسیار ضرورت دارد.ریسك اعتباری از این واقعیت ریشه می‌گیرد كه طرف ‌قرارداد  نتواند یا نخواهد تعهداتش را انجام دهد. به‌‌شیوۀ سنتی، تأثیر این ریسك با هزینۀ ریالی ناشی از نكول  طرف قرارداد سنجیده می‌شود. زیان‌های ناشی از ریسك اعتباری ممكن است قبل از وقوع واقعی نكول از جانب طرف قرارداد، ایجاد شود.

بنابراین، ریسك اعتباری را می‌توان به‌ عنوان زیانی محتمل تعریف كرد كه در اثر یك رویداد اعتباری اتفاق می‌افتد. رویداد اعتباری زمانی واقع می‌شود كه توانایی طرف قرارداد در انجام تعهداتش تغییر كند. با این تعریف، تغییر ارزش بازار بدهی به‌خاطر تغییر رتبه‌بندی اعتباری (یا تغییر آگاهی بازار از توانایی طرف قرارداد نسبت به انجام تعهداتش)، را نیز می‌توان به‌عنوان ریسك اعتباری در نظر گرفت(رادپور،1390). 

 

تا سال 1970 بیشتر فعالیت های بانکی شامل پرداخت های اعتباری بود. به عبارت دیگر، واسطه گری بین سپرده های کوچک و کم هزینه و اعطای وام بود.قیمت گذاری ها و سرمایه گذاری ها مبتنی بر تصمیم گیری های ساده بود و کلیدی ترین چالش مدیریت، کنترل کیفیت دارایی ها، زیان وامها و هزینه های سربار بود. بروز مشکلا‌ت تورم، رکود اقتصادی و بی ثباتی نرخهای بهره در اواخر دهه 1970 و اوایل 1980، باعث شد تا مدیریت دارایی ها و بدهی ها در بانک ها برای نگهداری حاشیه سود پذیرفتنی، بسیار ضرورت پیدا کند) جرونینگ و براتانوویچ،2003).کمیته نظارت بانکی در بانک تسویه بین المللی معروف به کمیته بال بر این باور است که نقدینگی در بانک ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و کمبود نقدینگی پیامدهای گسترده ای به همراه دارد. به همین منظور تحقیقات و مطالعات گسترده ای در زمینه دستیابی به یکسری رویه ها و اصول اساسی برای مدیریت نقدینگی انجام داده است. 

 

پس از انتشار گزارشی در سپتامبر 1992با عنوان «چارچوبی برای اندازه گیری و مدیریت نقدینگی»، با انجام اصلا‌حات و تغییرات لا‌زم و با در نظر گرفتن اصول کلی و اساسی در مدیریت نقدینگی بانکها در فوریه 2000، نشریه ای با عنوان «روش های موثر در مدیریت نقدینگی بانک ها» از سوی کمیته یاد شده منتشر شد. پایه و اساس این نشریه مشتمل بر 14 اصل کلیدی در نحوه مدیریت نقدینگی بانکهاست که در 94 بند تشریح شده است. فعالیت بانک ها و مؤسسات مالی در حوزه های اعطای تسهیلات، سرمایه گذاری، صدور انواع اوراق قرضه، صدور انواع گواهی سپرده، صدور ضمانت نامه‏ها و گشایش انواع اعتبارات اسنادی و یا به عبارت دیگر، اقدام به ایفای نقش دربازارهای پول و سرمایه، آنها را در معرض مخاطرات و ریسک های خاص اینگونه فعالیت ها قرارداده است. 

 

بانک ها با انواع متنوعی از ریسک ها روبرو می باشند،ریسکی که این تحقیق به آن می پردازد، ریسک عملیاتی نامیده می شود. در حال حاضر بانک های معتبرجهانی در حال انجام اقدامات قابل توجهی در زمینه مقابله با ریسک های عملیاتی می باشند. این اقدامات شامل مراحل زیر می‏شود:

1-شناسایی ریسک های عملیاتی درمؤسسه مالی (در اینجا منظور همان زیان های عملیاتی است).

2- ارزیابی و یا به بیان دقیق‏تر کمی کردن ریسک های عملیاتی(که نتیجه آن تعیین میزان سرمایه مورد نیاز برای مقابله با ریسک های عملیاتی می باشد.) 

3- مدیریت ریسک های عملیاتی که شامل انتقال ریسک ( با استفاده از ابزار بیمه و  .) و یا انجام اقداماتی درجهت کاهش میزان ریسک های عملیاتی سازمان می باشد).

 

 

 

فهرست مطالب 

موضوع:”بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری  با مطالبات معوق بانک ملی(مطالعه موردی: مدیریت شعب بانک ملی استان  ایلام)”                                                                         .1

چكیده                                                                                    1

كلمات كلیدی:                                                                              1

فصل اول:كلیات تحقیق

1-1-مقدمه                                                                                3

1-2-بیان مسأله                                                                             .4

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق                                                                .10

1-4-اهداف تحقیق                                                                         .11 

1-4-1- هدف اصلی تحقیق                                                                   11

1-4-2- اهدف فرعی تحقیق                                                                  11

1-5-سوالات و فرضیات تحقیق                                                                11

1-5-1-سوالات تحقیق                                                                      11

1-5-1- 1-سوال اصلی تحقیق                                                         .        11

1-5-1- 2-سوال فرعی تحقیق                                                                 .11

1-5-2- فرضیات تحقیق                                                                     .12

1-5-2-1-فرضیات اصلی تحقیق                                                               12

1-5-2-2-فرضیات فرعی تحقیق                                                               12

1-6-قلمرو تحقیق                                             .                             13

1-6-1-قلمرو مکانی تحقیق                                                                  .13

1-6-2-قلمرو زمانی تحقیق                                                                   13

1-6-3-قلمرو موضوعی تحقیق                                                                13

1-7-تعریف اصطلاحات و واژه ها                                                              13

 

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه                                                                              .19

2-2-  ادبیات و پیشینه تحقیق                                                                  20

2-2-1- ادبیات تحقیق                                                                      .20

2-2-1-1- بانک و بانکداری                                                                  20

2-2-1-2- ضرورت بانکداری                                                                 20

2-2-1-3- جایگاه ریسک                                                                    21

2-2-1-4- تاریخچه و جایگاه ریسک                                                           .23

2-2-1-5- نظریه ریسک                                                                     26

2-2-1-6- اهمیت ریسک                                                                    26

2-2-1-7- روشهای محاسباتی ریسک                                                           27

2-2-1-8- مدیریت ریسک                                                                   28

2-2-1-9- اصول و مقررات کمیته بال در خصوص مدیریت ریسک                                     29

2-2-1-10- تعریف ریسک                                                                   30

2-2-1-11- طبقه بندی ریسک ها                                                              .30

2-2-1-12- مفهوم ریسک تسهیلات                                                            .32

2-2-1-13- مهمترین ریسک های بانکی                                                         .34

2-2-1-14- تاثیر ریسک اعتباری بر بانک یا موسسه مالی                                             36

2-2-1-15- مدلهای محاسبه ریسک اعتباری و تحلیل مدل CR                                        .36

2-2-1-16- معیارها و مدل های مورد استفاده برای رتبه بندی مشتریان                                   .39

2-2-1-17- رویکرد فعلی در کشور درخصوص نرخ سود سپرده ها و تسهیلات اعطایی                      .41

2-2-1-18- تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده ها در سالهای نه چندان دور                                44

2-2-1-19- بررسی عقود مبادله ای و مشارکتی در بسته های سیاستی و نظارتی بانک مرکزی                  48

2-2-1-20- بانک ها براساس بخش های مختلف درخصوص عقود مشارکتی                             .50

2-2-1-21- رویکرد سایر کشورها درخصوص نرخ سود                                             50

2-2-1-22- مروری بر عملکرد شرکتهای بیمه با هدف پوشش ریسک                                   51

2-2-1-23- چگونگی تعیین نرخ بهره در وامهای رهنی                                              53

2-2-1-24- تعریف ریسک عملیاتی                                                            55

2-2-1-25- اهمیت ریسک های عملیاتی                                                        56

2-2-1-26- ویژگی های تعریف ریسک عملیاتی از دیدگاه کمیته بال                                   .56

2-2-1-27- روشهای اندازه گیری ریسک عملیاتی                                                 .57

2-2-1-28- استقرار ساختاری برای مدیریت نقدینگی                                               .60 

2-2-1-29- نظارت و اندازه گیری خالص وجوه مورد نیاز                                            60

2-2-1-30- کنترل های داخلی برای مدیریت ریسک نقدینگی                                        61

2-2-1-31- ویژگی های دارایی های نقد شونده در بانکها                                           62

2-2-1-32- ویژگی های بدهی ها در بانک ها                                                    .63

2-2-1-33- مدلهای مدیریت نقدینگی                                                          .69

2-2-1-34- استراتژی های مدیریت ریسک اعتبار مالی                                              .72 

2-2-1-35- معرفی بانک ملی و مدیریت شعب بانک ملی در استان ایلام                               73

1-تاریخچه بانک ملی                                                                       75

2-شبکه بین المللی بانک                                                                     76

3-اهداف /چشم انداز/مأموریت ها                                                              76

4-معرفی مدیریت شعب بانک ملی استان ایلام                                                   .79

2-2-2- پیشینه تحقیق                                                                       .80

2-2-2-1-پیشینه تحقیق داخلی                                                                .80

2-2-2-2-پیشینه تحقیق خارجی                                                               .85

3-2-2-2- استخراج مدل مفهومی تحقیق                                                        90

 

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه                                                                              .92

3-2- روش تحقیق                                                                         .93

الف) دسته بندی تحقیقات بر حسب هدف                                                        93

1-تحقیق بنیادی                                                                           .93

2-تحقیق کاربردی                                                                         .94

3-تحقیق و توسعه                                                                          94

ب) دسته بندی تحقیقات بر حسب نحوه گردآوری داده ها (طرح تحقیق)                                .94

تحقیق توصیفی(غیر آزمایشی)                                                                 94

تحقیق آزمایشی                                                                            94

تحقیق کاربردی          94

3-2-1-جامعه آماری                                                                       .95

3-2-2-حجم نمونه                                                                         97

شیوه نمونه گیری                                                                           97

3-2-2-1- ابزار گردآوری داده ها                                                            .100

3-3- فرضیات تحقیق                                                                      102

3-3-1- فرضیه اصلی تحقیق                                                                .102

3-3-2- فرضیات فرعی تحقیق                                                               102

1-1- فرضیه اول تحقیق                                                                    102

1-2- فرضیه دوم تحقیق                                                                  102

1-3- فرضیه سوم تحقیق                                                                 .102

2-1- فرضیه چهارم تحقیق                                                               .102

2-2- فرضیه پنجم تحقیق                                                                   102

2-3- فرضیه ششم تحقیق                                                                   .102

3-4-قلمرو تحقیق                                                                        .102

 3-4-1-قلمرو مکانی تحقیق                                                                .102

3-4-2-قلمرو زمانی تحقیق                                                                 .103

3-4-3-قلمرو موضوعی تحقیق                                                               103

3-5- روش تجزیه و تحلیل داده ها                                                            103 

الف) آمار توصیفی                                                                        104

ب) آمار استنباطی       104

 

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

4-1-مقدمه                                                                             .106

4-2-توصیف آماری داده ها                                                                 106

4-3-جامعه آماری و حجم نمونه و روش نمونه گیری                                              .108

4-3-1-جامعه آماری                                                                      .108

3-3-2-حجم نمونه                                                                       .108

4-4- نتایج آزمون های اولیه داده ها                                                          .109

4-4-1-توصیف آماری داده ها  و ویژگی¬های داده ها                                              109

4-4-2-آزمون تعیین نرمالیتی متغیرها                                                          .109

4-5- نحوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق                                                       .111

4-6- تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق                                             .111 

4-6-1-نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق                                                         111

فرضیه اول تحقیق                                                                         .111

4-6-2-نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق                                                         115

فرضیه دوم تحقیق                                                                         115

4-6-3-نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق                                                        .119

فرضیه سوم تحقیق                                                                        .119

4-6-4-نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق                                                       .123

فرضیه چهارم تحقیق                                                                       .123

4-6-5-نتایج آزمون فرضیه پنجم تحقیق                                                        .127

فرضیه پنجم تحقیق                                                                        .127

4-6-6-نتایج آزمون فرضیه ششم تحقیق                                                        .131

فرضیه ششم تحقیق                                                                        .131

4-6-7-نتایج آزمون فرضیه اصلی اول تحقیق                                                    .135

فرضیه اصلی اول تحقیق                                                                    .135

4-6-8-نتایج آزمون فرضیه اصلی دوم تحقیق                                                    .139

فرضیه اصلی دوم تحقیق                                                                    .139

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1-مقدمه                                                                              145

5-2-بحث                                                                              .145 

5-2- 1-خلاصه نتایج آزمون فرضیه های تحقیق به تفکیک (بحث بر روی یافته های تحقیق)                 145

5-2-2-خلاصه نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق                                                   .145

5-2-3- خلاصه نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق                                                   146

5-2-4-خلاصه نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق                                                   147

5-2-5- خلاصه نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق                                                 148

5-2-6- خلاصه نتایج آزمون فرضیه پنجم تحقیق                                                  149

5-2-7-خلاصه نتایج آزمون فرضیه ششم تحقیق                                                  .150

5-2-8-خلاصه نتایج آزمون فرضیه اصلی اول تحقیق                                               151

5-2-9-خلاصه نتایج آزمون فرضیه اصلی دوم تحقیق                                              .152

5-2-10-نتیجه گیری     154

5-3-محدودیت های تحقیق                                                                 .155  

5-4- پیشنهادات تحقیق                                                                     156

5-4-1- پیشنهادات کاربردی تحقیق                                                           .156

5-4-2- پیشنهادات تحقیق برای انجام مطالعات آتی                                                158

فهرست منابع و مآخذ تحقیق                                                                 159

الف) منابع فارسی                                                                         159

ب) منابع لاتین                                                                            164

فهرست پیوست ها و ضمائم تحقیق                                                             170

 

فهرست جداول 

جدول 1- رتبه های مورداستفاده موسسات مطرح رتبه بندی                                           .24 

جدول 2-1: نمادها، تعاریف رتبه های اعتباری                                                    . 25

جدول شماره2-2: نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری 1387-1390                         . 42

جدول شماره2-3: نرخ سود تسهیلات به تفکیک انواع قرارداد 1387-1390                              . 44

جدول شماره 2-4: نرخ سود علی الحساب سپرد ه های سرمایه گذاری مدت دار                            46

جدول شماره 2-5: نرخ سود تسهیلات بانكی در عقود مبادله ای ومشاركتی (پس ازاجرای قانون بانكداری بدون ربا). 47

جدول2-6: روش شاخص استاندارد                                                            . 59

جدول2-7: صورت وضعیت اقلام مطالبات تسهیلات پرداختی به اشخاص (فردی) بانک ملی استان ایلام از سال1381 الی 1391 *ارقام به میلیون ریال                                                                 71

جدول2-8: صورت وضعیت اقلام مطالبات تسهیلات پرداختی به شرکتها (سبد وام)  بانک ملی استان ایلام از سال1381 الی 1391 *ارقام به میلیون ریال                                                         71

 جدول2-9: گزارش تسهیلات پرداختی به اشخاص (فردی) بانک ملی استان ایلام از سال 81 الی 91          . 72

جدول2-10: گزارش تسهیلات پرداختی به اشخاص حقوقی (سبد وام)بانک ملی استان ایلام از سال81 الی 91   . 72

جدول (3-1): نمونه آماری تحقیق (بانک ملی استان ایلام از سال1381الی 1391)                          99

جدول 3-1: شناسایی ماهیت مطالبات معوق                                                     . 101

جدول 3-2: نرخ سود بانکی                                                                  101

جدول4-1- آزمون توصیف خصوصیات نمونه آماری تحقیق در بازه زمانی 1391-1381                    107

جدول4-1- 1-آزمون توصیف خصوصیات نمونه آماری تحقیق                                       107

جدول4-1- 2-آزمون توصیف خصوصیات نمونه آماری تحقیق                                       107

جدول4-1-3- آزمون توصیف خصوصیات نمونه آماری تحقیق                                      .108

جدول4-1-4- آزمون توصیف خصوصیات نمونه آماری تحقیق                                      .108

جدول 4-2 -آزمون کولموگروف اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن توزیع داده¬ها درجامعه آماری تحقیق       110

جدول 4-2 -1- بررسی نرمال بودن (متغیرهای وابسته تحقیق- بخش مشتریان حقیقی)                      110

جدول 4-2 -2- بررسی نرمال بودن (متغیرهای وابسته تحقیق-بخش مشتریان حقوقی)                     . 110

 

جدول 4-2 -3- بررسی نرمال بودن (متغیرهای مستقل تحقیق)                                         110

جدول 4-3-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعدیل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه اول تحقیق  111

جدول 4-4-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)- فرضیه اول تحقیق                           112

جدول 4-5-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) – فرضیه اول تحقیق                        113

جدول 4-6-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients)- فرضیه اول تحقیق             114

جدول 4-7-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعدیل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه دوم تحقیق 116

جدول 4-8-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)- فرضیه دوم تحقیق                         . 117

جدول 4-9-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) – فرضیه دوم تحقیق                        117

جدول 4-10-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients) – فرضیه دوم تحقیق          . 118

جدول 4-11-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعدیل شده وآزمون دوربین،حاصل ازآزمون فرضیه سوم تحقیق             120

جدول 4-12-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) – فرضیه سوم تحقیق                         121

جدول 4-13-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)- فرضیه سوم تحقیق                       121

جدول 4-14-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients) – فرضیه سوم تحقیق         . 122

جدول 4-15-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعدیل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه چهارم تحقیق  124

 جدول 4-16-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)- فرضیه چهارم تحقیق                       125 

 جدول 4-17-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)- فرضیه چهارم تحقیق                   . 125

جدول 4-18-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients)-فرضیه چهارم تحقیق        . 126

 جدول 4-19-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعدیل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه پنجم تحقیق128

جدول 4-20-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) – فرضیه پنجم تحقیق                        129

جدول 4-21-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) – فرضیه پنجم تحقیق                    . 129

جدول 4-22-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients) – فرضیه پنجم تحقیق          130

جدول 4-23-آزمون ضریب همبستگی،ضریب تعیین،ضریب تعیین تعدیل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه ششم تحقیق  132

جدول 4-24-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) – فرضیه ششم تحقیق                        133

جدول 4-25-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) – فرضیه ششم تحقیق                      133

جدول 4-26-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients) – فرضیه ششم تحقیق          134

جدول 4-27-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعدیل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه اصلی اول تحقیق  136

جدول 4-28-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)-فرضیه اصلی اول تحقیق                      137

جدول 4-29-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)-فرضیه اصلی اول تحقیق                  . 137

جدول 4-30-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients)-فرضیه اصلی اول تحقیق      . 138

جدول 4-31-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعدیل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه اصلی دوم تحقیق  140

جدول 4-32-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)- فرضیه اصلی دوم تحقیق                     141

جدول 4-33-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)-فرضیه اصلی دوم تحقیق                   141

جدول 4-34-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients)-فرضیه اصلی دوم تحقیق      . 142

جدول5-1-خلاصه نتیجه فرضیه های تحقیق با تفکیک                                              155

 

 

 

فهرست اشكال و نمودارها 

 

نمودار2-1- تقسیم بندی سطوح ریسک                                                          31

نمودار2-2- ریسک های موسسات مالی                                                          32

شکل 2-1:روش های اندازه‏گیری ریسک عملیاتی                                                 . 57

شکل-2-1- تاریخچه بانك ملی                                                              . 75

نمودار شماره 3-1: چارچوب نظری تحقیق (شکل مفهومی تحقیق برگرفته از ادبیات تحقیق)                   90

نمودار 4-1-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه اول تحقیق                            . 114

نمودار4-2-خط و معادله رگرسیون-فرضیه اول تحقیق                                              115

نمودار 4-3-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه دوم تحقیق                            . 118

نمودار4-4-خط و معادله رگرسیون-فرضیه دوم تحقیق                                              119

نمودار 4-5-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه سوم تحقیق                             122

نمودار4-6-خط و معادله رگرسیون-فرضیه سوم تحقیق                                              123

نمودار 4-7-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه چهارم تحقیق                          . 126

نمودار4-8-خط و معادله رگرسیون-فرضیه چهارم تحقیق                                            127

نمودار 4-9-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه پنجم تحقیق                           . 130

نمودار4-10-خط و معادله رگرسیون-فرضیه پنجم تحقیق                                            131

نمودار 4-11-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه ششم تحقیق                          . 134

نمودار4-12-خط و معادله رگرسیون-فرضیه ششم تحقیق                                            135

نمودار 4-13-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه اصلی اول تحقیق                        138

نمودار4-14-خط و معادله رگرسیون-فرضیه اصلی اول تحقیق                                       . 139

نمودار 4-15-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه اصلی دوم تحقیق                      . 142

نمودار4-16-خط و معادله رگرسیون-فرضیه اصلی دوم تحقیق                                        143

 

 

 

 

پاورپوینت فصل سوم کتاب سازمانها: سیستمهای عقلایی، طبیعی و باز تألیف ریچارد اسکات ترجمه دکتر حسن ميرزائي اهرنجاني

پاورپوینت فصل سوم کتاب سازمانها: سیستمهای عقلایی، طبیعی و باز تألیف ریچارد اسکات ترجمه دکتر حسن ميرزائي اهرنجاني کلمات کلیدی : پاورپوینت فصل سوم کتاب سازمانها: سیستمهای عقلایی، طبیعی و باز ریچارد اسکات ترجمه دکتر حسن ميرزائي اهرنجاني با موضوع…

بررسی عوامل موثر بر قابلیت مدیریت دانش در شرکت‌های تولیدی استان گیلان

بررسی عوامل موثر بر قابلیت مدیریت دانش در شرکت‌های تولیدی استان گیلان مدیریت دانش قابلیت مدیریت دانش مدیریت دانش در شرکتهای تولیدی عوامل موثر بر قابلیت مدیریت دانش مقاله قابلیت مدیریت دانش در شرکتهای تولیدی عوامل موثر بر قابلیت مدیریت…

مبانی نظری و تاریخچه ادبیات کودک

مبانی نظری و تاریخچه ادبیات کودک کلمات کلیدی : مبانی نظری ادبیات کودک چارچوب نظری ادبیات کودک فصل دوم پایان نامه ادبیات کودک دانلود مبانی نظری ادبیات کودک پیشینه تحقیق ادبیات کودک پیشینه داخلی ادبیات کودک پیشینه خارجی ادبیات کودک…

ادبیات نظری و پیشینه تجربی اختلال بدشکلی بدن

ادبیات نظری و پیشینه تجربی اختلال بدشکلی بدن کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه اختلال بدشکلی بدن مبانی نظری اختلال بدشکلی بدن پیشینه تحقیق اختلال بدشکلی بدن پیشینه داخلی اختلال بدشکلی بدن پیشینه خارجی اختلال بدشکلی بدن پیشینه پژوهش…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی 29 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی 29 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه مزیت رقابتی مبانی نظری مزیت رقابتی پیشینه تحقیق مزیت رقابتی پیشینه داخلی مزیت رقابتی پیشینه خارجی مزیت رقابتی پیشینه پژوهش مزیت رقابتی پیشینه نظری…

معماری و ساختار مساجد

معماری و ساختار مساجد ساختار مساجد هنر معماری اسلامی پیشینه تاریخی مسجد ویژگی های معماری مساجد معماری و ساختار مساجد سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل خرید پروژه معماری fileina فروشگاه ساز…

پرسشنامه مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو با نمره گذاری روایی و پایایی

پرسشنامه مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو با نمره گذاری روایی و پایایی کلمات کلیدی : پرسشنامه آلکسی تیمیای تورنتو tas پرسشنامه الکسی تایمیای تورنتو مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو پرسشنامه ناگویی هیجانی تورنتو مقیاس ناگویی خلقی تورنتو پرسشنامه ناگویی خلقی تورنتو پرسشنامه…

پروپوزال ارزیابی واکنش بازار سهام در برابر اطلاعیه های سود نقدی بورس اوراق بهادار تهران

پروپوزال ارزیابی واکنش بازار سهام در برابر اطلاعیه های سود نقدی بورس اوراق بهادار تهران اعلامیه های سود نقدی نقدشوندگی سهام تفاضل بازده قیمتی سهام اعلامیه های سود نقدی شرکتها رابطه اعلامیه های سود نقدی با بازده نقدی رابطه اعلامیه…

دانلود پایان نامه ورشکستگی به تقلب

دانلود پایان نامه ورشکستگی به تقلب ورشكستگی ورشكستگی به تقلب ورشكستگی به تقلب یعنی چی ورشکستگی به تقلب چیست ورشکستگی به تقلب در قانون تجارت دانلود پایان نامه ورشکستگی به تقلب موارد ورشکستگی به تقلب دانلود پایان نامه حقوق رفتن…

ایران در عصر پیامبر صلح و دوستی

ایران در عصر پیامبر صلح و دوستی دانلود مقاله ایران در عصر پیامبر صلح و دوستی سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل فروش فایل دانلود مقالات رشته تاریخ دانلود مقالات تاریخ خرید مقالات رشته تاریخ رفتن به…

دانلود پیشینه تحقیق و مبانی نظری نگرش 43 صفحه

دانلود پیشینه تحقیق و مبانی نظری نگرش 43 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه نگرش مبانی نظری نگرش پیشینه تحقیق نگرش پیشینه داخلی نگرش پیشینه خارجی نگرش پیشینه پژوهش نگرش پیشینه نظری نگرش ادبیات نظری نگرش چارچوب نظری…

نظریات متفاوت در راستای تبیین اشتغال زنان

نظریات متفاوت در راستای تبیین اشتغال زنان اشتغال زنان حقوق زنان نظریات تبیین اشتغال زنان دانلود پایان نامه اشتغال زنان دانلود پایان نامه نظریات تبیین اشتغال زنان نظریات متفاوت در راستای تبیین اشتغال زنان چالشهای نظری اشتغال زنان رفتن به…

پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه خودپنداره جسمانی

پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه خودپنداره جسمانی کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه خودپنداره جسمانی مبانی نظری خودپنداره جسمانی پیشینه تحقیق خودپنداره جسمانی پیشینه داخلی خودپنداره جسمانی پیشینه خارجی خودپنداره جسمانی پیشینه پژوهش خودپنداره جسمانی پیشینه نظری…

عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان

عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان رضایت شغلی رضایت شغلی کارکنان رضایت شغلی کارکنان دانشگاه رضایت شغلی در سازمان عوامل موثر بر رضایت شغلی در سازمان دانلود مقاله رضایت شغلی کارکنان دانشگاه عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان رفتن به…

مدل ها و ابعاد تنظیم شناختی هیجان

مدل ها و ابعاد تنظیم شناختی هیجان کلمات کلیدی : مبانی تنظیم هیجان  ابعاد تنظیم هیجان پایان نامه تنظیم هیجان مدل های تنظیم هیجان ابعاد تنظیم شناختی هیجان مدل ها و ابعاد تنظیم هیجان مدل های تنظیم شناختی هیجان پایان…

دلایل و پیامدهای حذف سرب از بنزین و جایگزینی MTBE

دلایل و پیامدهای حذف سرب از بنزین و جایگزینی MTBE سرب بنزین MTBE پاکیزگی سوخت موتورهای پیستونی ایستگاه های سوخت رسانی منابع آلوده كننده محیط زیست دانلود مقالات رشته نفت و شیمی دلایل و پیامدهای حذف سرب از بنزین و…

پرسشنامه رتبه بندی راهبردهای پیاده سازی زنجیره تامین چابک با تصمیم گیری چند معیاره فازی

پرسشنامه رتبه بندی راهبردهای پیاده سازی زنجیره تامین چابک با تصمیم گیری چند معیاره فازی کلمات کلیدی : پرسشنامه چابکی زنجیره تامین پرسشنامه مدیریت زنجیره تامین چابک پرسشنامه پیاده سازی زنجیره تامین چابک پرسشنامه زنجیره تامین چابک پرسشنامه استراتژی های…

پاورپوینت ضايعات محصول، واحدهاي مشمول دوباره كاري و ضايعات مواد

پاورپوینت ضايعات محصول، واحدهاي مشمول دوباره كاري و ضايعات مواد کلمات کلیدی : پاورپوینت ضايعات محصول، واحدهاي مشمول دوباره كاري و ضايعات مواد تحقیق ضايعات محصول، واحدهاي مشمول دوباره كاري و ضايعات مواد ضايعات محصول دوبارهكاري ضايعاتمواد انواع ضايعات محصول…

مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت ها با روش تحلیل پوششی داده ها

مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت ها با روش تحلیل پوششی داده ها ارزیابی عملکرد با DEA ارزیابی عملکرد در شرکت های تعاونی ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی ارزیابی عملکرد با استفاده از تحلیل پوششی داده ها ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی…

مبانی نظری ارزیابی شیوه های پرداخت پاداش در سازمانها

مبانی نظری ارزیابی شیوه های پرداخت پاداش در سازمانها استراتژی های پاداش مدیریت پاداش کارکنان روشهای متداول پرداخت پاداش به مدیران تاثیر اثربخشی استراتژی پاداش در سازمان ارتباط سیستم ارزیابی عملکرد با پاداش عوامل اثر گذاری برخط مشی های مدیریت پاداش…

بررسی مشکلات زبانی دانش آموزان دوزبانه کردی_فارسی زبان ایلامی

بررسی مشکلات زبانی دانش آموزان دوزبانه کردی_فارسی زبان ایلامی دوزبانگی زبان کردی زبان ارتباطی غوطه وری با هدف همگون سازی بررسی مشکلات زبانی دانشآموزان دوزبانه کردی_فارسی زبان ایلامی سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل فروش فایل fileina…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 3

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 3 مبانی نظری ارزیابی عملکرد ادبیات و مبانی نظری ارزیابی عملکرد پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد دانلود پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد دانلود مبانی نظری ارزیابی عملکرد فصل دوم پایان نامه ارزیابی عملکرد ادبیات نظری…

ارزیابی آمادگی الکترونیکی در شهرها در حوزه استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در جامعه

ارزیابی آمادگی الکترونیکی در شهرها در حوزه استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در جامعه مديريت شهري در ايران پیاده سازی شهر الکترونیک مراحل پیاده سازی شهر الکترونیک اثرات پیاده ‏سازی شهر الکترونیک بر مدیریت شهری امکان سنجی پیاده سازی…

مبانی نظری مدیریت دانش مشتریان بانک با روشهای داده ‌کاوی

مبانی نظری مدیریت دانش مشتریان بانک با روشهای داده ‌کاوی داده کاوی در مدیریت دانش مشتریان بانک مدیریت دانش مشتریان بانک با داده ‌کاوی مدیریت دانش مشتریان بانک با تکنیکهای داده‌کاوی مدیریت دانش مشتریان بانک با روشهای داده‌کاوی مبانی نظری…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت و فساد اداری

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت و فساد اداری تاریخچه سلامت اداری پیشینه سلامت اداری پیشینه تحقیق سلامت اداری مبانی نظری سلامت اداری مبانی نظری در مورد سلامت اداری چارچوب تحقیق سلامت اداری پیشینه پژوهش سلامت اداری پیشینه تحقیق در…

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *