بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری

بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری

PMBOK
بهره وری منابع انسانی
پروژه،
ساخت و ساز شهری
عدد فازی
استاندارد
مهندسی و مدیریت ساخت
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران
بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی
مدیریت پروژه

رفتن به سایت اصلی

 
بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی
چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری
بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری
چکیده :
هدف اصلی این تحقیق، تعیین اولویت بندی مهمترین عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه
حیات پروژه های ساخت و ساز شهری بوده است. که پس از بررسی های انجام گرفته 100 عامل به عنوان عوامل
اصلی موثر بر بهره وری تعیین گردیدند. با استفاده از پرسشنامه و توزیع آن میان جامعه آماری که متشکل از
کارفرمایان، مشاورین و پیمانکاران ساخت و ساز شهری بودند، میزان تاثیر این عوامل مورد بررسی قرار گرفت. با
استفاده از دو روش شاخص اهمیت نسبی و منطق فازی پاسخ ها تحلیل و مشخص گردیدند. نتایج حاصل از این دو
روش دارای همبستگی بالایی بودند. در مرحله دوم عوامل به ترتیب اولویت عدد فازی به صورت پرسشنامه در
P.N.HR اختیار 3 شرکت پیمانکاری با رتبه 1 قرار گرفت و پس از تحلیل نتایج، مدل عددی از بهره وری به نام
ارائه گردید، که عدد بهره وری منابع انسانی در 3 شرکت را مقایسه می کرد. در مرحله سوم همان عوامل که به
ترتیب اولویت فازی بودند در قالب پرسشنامه ای دیگر در اختیار 3 شرکت پیمانکاری با رتبه های 2،1 و 3 قرار
ارائه گردید. این مدل وضعیت HR.P.S گرفت، که این بار پس از تحلیل نتایج، مدل کیفی وضعیت بهره وری به نام
بهره وری 3 شرکت را از نظر کیفی با یکدیگر مقایسه می کرد. در نهایت پس از مشخص شدن عوامل مهم بهره وری
منابع انسانی در پروژه های ساخت و ساز شهری راهکارها و پیشنهاداتی برای پیشرفت این صنعت در کشور، برای
مسئولین مرتبط با این موضوع ارئه گردید.
چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
فصل اول: کلیات تحقیق
-6-1 سؤالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. 7
-7-1 فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………. 7
-8-1 محدودیت های تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 7
-9-1 بهره وران تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… 8
-10-1 تعریف واژهها …………………………………………………………………………………………………………….. 8
-1-10-1 بهره وری ………………………………………………………………………………………………………… 8
-2-10-1 پروژه ………………………………………………………………………………………………………………. 8
-3-10-1 مدیریت پروژه ……………………………………………………………………………………………….. 9
-4-10-1 منابع انسانی …………………………………………………………………………………………………… 9
-5-10-1 مدیریت منابع انسانی ………………………………………………………………………………………. 9
10 ………………………………………………… PMBOK -6-10-1 راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه
11………………………………………………………………………………… PLC -7-10-1 چرخه حیات پروژه
-8-10-1 فاز اجرایی چرخه حیات پروژه ……………………………………………………………………….. 12
-9-10-1 ساخت و ساز شهری ……………………………………………………………………………………… 12
-11-1 مراحل انجام تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 13
-12-1 ساختار پایان نامه ……………………………………………………………………………………………………… 15
-1-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………. 3
-2-1 بیان مسأله …………………………………………………………………………………………………………………….. 4
-3-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………. 4
-4-1 اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………. 5
-5-1 جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق ………………………………………………………………………………. 6
فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
-1-2 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….. 18
-2-2 تعریف کلی بهره وری …………………………………………………………………………………………………. 18
-1-2-2 تعریف لغوی بهره وری ……………………………………………………………………………………… 19
-2-2-2 تعریف کاربردی بهره وری …………………………………………………………………………………. 19
-3-2-2 تعاریف سازمان های تخصصی بین المللی برای بهره وری ……………………………………… 20
-4-2-2 تاریخچه بهره وری در ایران ……………………………………………………………………………….. 22
-3-2 انواع بهره وری …………………………………………………………………………………………………………. 22
-1-3-2 بهره وری جزئی ……………………………………………………………………………………………….. 22
-2-3-2 بهره وری کلی …………………………………………………………………………………………………. 23
-4-2 بهره وری نیروی انسانی ……………………………………………………………………………………………….. 23
-1-4-2 واحد اندازه گیری بهره وری نیروی انسانی …………………………………………………………… 24
-2-4-2 روش های اندازه گیری بهره وری نیروی انسانی …………………………………………………… 24
-1-2-4-2 روش نمونه گیری از کار ………………………………………………………………………….. 24
-2-2-4-2 روش ارزیابی 5 دقیقه ای…………………………………………………………………………… 25
-3-2-4-2 روش پرسشنامه کارگران ماهر…………………………………………………………………….. 25
-4-2-4-2 روش محاسبه تاخیرات توسط سر کارگران…………………………………………………… 26
-5-2-4-2 روش عکس برداری و یا فیلم برداری در بازه های زمانی……………………………….. 26
-6-2-4-2 روش زمان سنجی گروه…………………………………………………………………………….. 26
27 ………………………………………… PLP -7-2-4-2 روش تعیین شاخص بهره وری سطح پروژه
28 ……………………………………………………………… DEA -8-2-6-2 روش تحلیل پوششی داده ها
-5-2 اهمیت بهبود بهره وری در صنعت ساخت………………………………………………………………………. 28
-1-5-2 عوامل موثر بر بهره وری…………………………………………………………………………………….. 29
-6-2 نقدی بر تحقیقات گذشته……………………………………………………………………………………… 33
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
-1-3 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….. 35
-2-3 روش تحقیق در بررسی کیفی ………………………………………………………………………………………… 35
-3-3 روش تحقیق در بررسی کمی ……………………………………………………………………………………….. 36
-4-3 دیاگرام روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 37
در پروژه های ساخت و ساز شهری PLC فصل چهارم: بررسی بهره وری منابع انسانی با رویکرد
-1-4 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………… 39
-2-4 جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………… 39
-1-2-4 تعیین حجم نمونه آماری …………………………………………………………………………………… 40
-2-2-4 استفاده از روش آماری ……………………………………………………………………………………….. 40
-3-4 روش طراحی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………. 41
-1-3-4 عوامل موثر بر بهره وری ساخت بر اساس تحقیقات مشابه انجام شده گذشته……………. 41
-2-3-4 عوامل موثر بر اساس مستندات فنی پروژه های گذشته …………………………………………… 41
-3-3-4 نظرات متخصصین با تجربه، کارشناسان و اساتید دانشگاهی ……………………………………. 41
-4-4 اجزای پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………… 42
-5-4 خصوصیات و اهداف پرسشنامه …………………………………………………………………………………… 43
-6-4 دسته بندی عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی در ساخت و ساز شهری ………………………… 46
-7-4 روایی سئوالات پرسشنامه …………………………………………………………………………………………… 47
-8-4 پردازش داده ها ………………………………………………………………………………………………………….. 47
-9-4 روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………….. 48
-1-9-4 روش شاخص اهمیت نسبی ………………………………………………………………………………. 48
-2-9-4 روش منطق فازی ………………………………………………………………………………………………. 48
-1-2-9-4 مقدمه ای بر منطق فازی …………………………………………………………………………….. 49
-2-2-9-4 اعداد فازی ذوزنقه ای ……………………………………………………………………………….. 50
-3-2-9-4 اعداد فازی مثلثی ………………………………………………………………………………………. 50
-4-2-9-4 عملیات ریاضی با اعداد فازی ………………………………………………………………………. 51
-5-2-9-4 تبدیل متغیرهای زبانی به اعداد فازی ……………………………………………………………. 51
-6-2-9-4 رتبه بندی پاسخ ها ……………………………………………………………………………………. 52
-10-4 نرم افزار مورد استفاده برای تحلیل داده ها ………………………………………………………………….. 54
-11-4 توصیف جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………. 55
-12-4 توصیف داده ها ……………………………………………………………………………………………………….. 57
-13-4 رتبه بندی نتایج داده ها بر اساس شاخص اهمیت نسبی ……………………………………………….. 57
-1-13-4 پایایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………. 61
-2-13-4 رتبه بندی مهمترین عوامل بر اساس روش شاخص اهمیت نسبی در هر دسته …………. 62
-14-4 تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس روش فازی ……………………………………………………………….. 62
-1-14-4 رتبه بندی عوامل موثر بر بهره وری بر اساس روش فازی ……………………………………… 62
-2-14-4 رتبه بندی مهمترین عوامل بر اساس روش فازی در هر دسته …………………………………. 73
-15-4 مقایسه نتایج به دست آمده از دو روش شاخص اهمیت نسبی و فازی ……………………………. 73
جهت مقایسه عدد بهره وری منابع انسانی P.N.HR فصل پنجم: ارائه مدل
-1-5 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………. 76
-2-5 جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………… 76
-3-5 روش طراحی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………… 76
-4-5 آزمون مورد استفاده برای تحلیل داده ها ……………………………………………………………………….. 77
-5-5 تجزیه و تحلیل دادها …………………………………………………………………………………………………. 77
-1-5-5 توصیف جامعه آماری پرسشنامه ها ………………………………………………………………………….. 77
77………………………………………………………………………… P.N.HR -2-5-5 معرفی پارامترهای جدول
81……………………………………………………… P.N.HR -6-5 مقایسه نتایج به دست آمده از جدول مدل
-7-5 تفسیر عدد بهره وری منابع انسانی ……………………………………………………………………………… 84
جهت مقایسه کیفی وضعیت بهره وری منابع انسانی HR.P.S فصل ششم: ارائه مدل
-1-6 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………. 87
-2-6 جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………….. 87
-3-6 روش طراحی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………… 87
-4-6 آزمون مورد استفاده برای تحلیل داده ها ……………………………………………………………………….. 88
-5-6 تجزیه و تحلیل دادها …………………………………………………………………………………………………. 88
-1-5-6 توصیف جامعه آماری پرسشنامه ها ……………………………………………………………………….. 88
-2-5-6 رتبه بندی سئوالات پرسشنامه سوم ……………………………………………………………………….. 88
90……………………………………………………………………………………. HR.P.S -6-6 معرفی پارامترهای مدل
91…………………………………………………………………………………. HR.P.S -7-6 روش محاسبه ماتریس
-8-6 تفسیر ماتریس وضعیت بهره وری منابع انسانی ………………………………………………………………… 93
فصل هفتم: تفسیر و نتیجه گیری
-1-7 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………. 98
-2-7 خلاصه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….. 98
-3-7 نتایج به دست آمده از پرسشنامه ها ………………………………………………………………………………… 99
-4-7 ارائه راهکار برای بهبود بهره وری منابع انسانی در صنعت ساخت و ساز شهری ………………… 101
-1-4-7 عوامل مهم برنامه ریزی مدیریت منابع انسانی ……………………………………………………… 101
-2-4-7 عوامل مهم تشکیل تیم پروژه ……………………………………………………………………………… 103
-3-4-7 عوامل مهم توسعه تیم پروژه ……………………………………………………………………………… 104
-4-4-7 عوامل مهم مدیریت تیم پروژه ……………………………………………………………………………. 105
-5-7 جمع بندی پیشنهادات به مدیران در سطح کلان کشور ……………………………………………………. 108
-6-7 جمع بندی پیشنهادات به مدیران پروژه ها …………………………………………………………………….. 109
-7-7 پیشنهادات برای پژوهش های آتی ……………………………………………………………………………….. 109
منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………………………….. 111
فهرست منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………….. 112
فهرست منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………………… 113
پیوست ………………………………………………………………………………………………………………………………. 115
پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………….. 116
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………….. 1
 

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درگیری شغلی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درگیری شغلی پیشینه درگیری شغلی مبانی نظری درگیری شغلی ادبیات نظری درگیری شغلی چارچوب نظری درگیری شغلی پیشینه تحقیق درگیری شغلی پیشینه پژوهش درگیری شغلی پیشینه داخلی درگیری شغلی پیشینه خارجی درگیری شغلی فصل دوم…

پرسشنامه استاندارد نگرش های فرهنگی

پرسشنامه استاندارد نگرش های فرهنگی نگرش های فرهنگی پرسشنامه ابعاد فرهنگی هافستد دانلود رایگان پرسشنامه فرهنگ سازمانی هافستد پرسشنامه نگرش فرهنگی پرسشنامه فرهنگی پرسشنامه ابعاد فرهنگی هافستد رفتن به سایت اصلی دانلود پرسشنامه پایان نامه رشته مدیریت پرسشنامه استاندارد نگرش های فرهنگی هافستد…

جزوه آیین دادرسی کیفری 1

جزوه آیین دادرسی کیفری 1 کلمات کلیدی : جزوه آیین دادرسی کیفری 1 رفتن به سایت اصلی جزوه آیین دادرسی کیفری 1 منبع علی خالقی برگرفته از تدریس استاد حلفی فایل pdf اول 26 صفحه فایل pdf دوم 8 صفحه

موتور پله ای چیست و مشخصه های اساسی آن + 71 صفحه پاورپوینت

موتور پله ای چیست و مشخصه های اساسی آن + 71 صفحه پاورپوینت موتور پله ای و مشخصه های اساسی آن مشخصه های اساسی موتور پله ای دانلود مقاله Step Motors موتور الکتریکی اندوکتانس درایور رفتن به سایت اصلی موتور…

پرسشنامه اعتماد به نفس جنسی آن هوپر با نمره گذاری، روایی و پایایی

پرسشنامه اعتماد به نفس جنسی آن هوپر با نمره گذاری، روایی و پایایی کلمات کلیدی : مقیاس اعتماد به نفس جنسی پرسشنامه اعتماد به نفس جنسی پرسشنامه اعتماد به نفس جنسی آن هوپر پرسشنامه اعتماد به نفس جنسی 15 سوالی…

جنبه‌های حقوقی حمایت از طرح‌های صنعتی در نظام بین‌المللی با نگاهی به قوانین ایران

جنبه‌های حقوقی حمایت از طرح‌های صنعتی در نظام بین‌المللی با نگاهی به قوانین ایران مالکیت صنعتی قانون اختراعات طرحهای صنعتی و علائم تجاری طرحهای صنعتی کپی راست کنوانسیون پاریسف سیستم لاهه موافقت‌نامه تریپس دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با…

مبانی نظری و پیشینه پژوهش وضعیت مدیریت دانش

مبانی نظری و پیشینه پژوهش وضعیت مدیریت دانش مبانی نظری وضعیت مدیریت دانش در سازمان دانلود مبانی نظری مدیریت دانش پیشینه تحقیق مدیریت دانش ادبیات نظری مدیریت دانش فصل دوم پایان نامه مدیریت دانش مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت…

بررسی رابطه آی تی و ساختار سازمانی

بررسی رابطه آی تی و ساختار سازمانی فناوری اطلاعات ساختار سازمانی بررسی رابطه آی تی و ساختار سازمانی تاثیر فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی بررسی رابطه فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی در…

گزارش كارآموزی مهندسی صنایع با عنوان كنترل كیفیت (مونتاژ 1)

گزارش كارآموزی مهندسی صنایع با عنوان كنترل كیفیت (مونتاژ 1) تاریخچه ایران خودرو مشخصات كلی خودروهای در حال ساخت در شركت ایران خودرو دانلود گزارش كارآموزی مهندسی صنایع كنترل كیفیت خرید گزارش كارآموزی مهندسی صنایع خرید كارآموزی مهندسی صنایع گزارش…

بررسی حمایتهای اسلام از زنان با تاکید بر حقوق مدنی

بررسی حمایتهای اسلام از زنان با تاکید بر حقوق مدنی حقوق زن مقام زن در اسلام حقوق مدنی زنان نگرشی حمایتی اسلام از زن بررسی حمایتهای اسلام از زنان با تاکید بر حقوق مدنی دانلود پایان نامه حقوق زن دانلود…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سرمایه اجتماعی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سرمایه اجتماعی مبانی نظری اثربخشی سرمایه اجتماعی دانلود مبانی نظری اثربخشی سرمایه اجتماعی پیشینه تحقیق اثربخشی سرمایه اجتماعی ادبیات نظری اثربخشی سرمایه اجتماعی فصل دوم پایان نامه اثربخشی سرمایه اجتماعی مبانی نظری و پیشینه…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق آزمون 43 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق آزمون 43 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه آزمون مبانی نظری آزمون پیشینه تحقیق آزمون پیشینه داخلی آزمون پیشینه خارجی آزمون پیشینه پژوهش آزمون پیشینه نظری آزمون ادبیات نظری آزمون چارچوب نظری آزمون…

مدیریت استراتژیک منابع انسانی در معاونت نیروی انسانی سازمان ناجا

مدیریت استراتژیک منابع انسانی در معاونت نیروی انسانی سازمان ناجا مدیریت استراتژیک مدیریت استراتژیک منابع انسانی مدیریت استراتژیک منابع انسانی در سازمان مدیریت استراتژیک منابع انسانی در سازمان ناجا پایان نامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی پایان نامه مدیریت استراتژیک منابع…

پرسشنامه احساس تنهایی دهشیری با شیوه نمره گذاری، روایی و پایایی

پرسشنامه احساس تنهایی دهشیری با شیوه نمره گذاری، روایی و پایایی کلمات کلیدی : پرسشنامه احساس تنهایی دهشیری پرسشنامه احساس تنهایی کودکان پرسشنامه احساس تنهایی selsa پرسشنامه احساس تنهایی pdf پرسشنامه احساس تنهایی راسل پرسشنامه احساس تنهایی بزرگسالان روایی و…

پاورپوینت مفاهیم سیستم ها و حسابداری

پاورپوینت مفاهیم سیستم ها و حسابداری پاورپوینت مفاهیم سیستم ها و حسابداری مفاهیم سیستم ها و حسابداری تعریف سیستم ازنگاه وست چرچمن انواع سیستم در نظریه سیستمها حسابداری بعنوان یک سیستم سیستمهای فرعی سیستم حسابداری سیستمهای حسابداری چرخه درآمد چرخه…

بررسی نیاز سنجی و اصول و مدیریت پرورش گاو

بررسی نیاز سنجی و اصول و مدیریت پرورش گاو اصول پرورش گاو مدیریت پرورش گاو نیاز سنجی پرورش گاو جایگاه دام و دامداری بررسی نیاز سنجی و اصول و مدیریت پرورش گاو دانلود پایان نامه پرورش گاو دانلود پایان نامه…

نمونه فصل سوم پایان نامه مدیریت خودکارآمدی ورزشی

نمونه فصل سوم پایان نامه مدیریت خودکارآمدی ورزشی کلمات کلیدی : فصل 3 خودکارآمدی ورزشی فصل سوم خودکارآمدی ورزشی نمونه فصل سوم خودکارآمدی ورزشی نمونه فصل سوم پایان نامه مدیریت فصل سوم پایان نامه ارشد خودکارآمدی ورزشی فصل سوم پایان…

برآورد حجم پولهای کثیف در ایران

برآورد حجم پولهای کثیف در ایران کلمات کلیدی : مقاله پولشویی در ایران مقاله پولشویی ابعاد مختلف پدیده پولشویی آثار اقتصادی پولشویی تاثیر پولشویی بر مصرف حجـم اقتصاد زیرزمینی در ایران تخمین روند حجم پول های کثیف در ایران تاثیر…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازمان یادگیرنده 74 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازمان یادگیرنده 74 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه سازمان یادگیرنده مبانی نظری سازمان یادگیرنده پیشینه تحقیق سازمان یادگیرنده پیشینه داخلی سازمان یادگیرنده پیشینه خارجی سازمان یادگیرنده پیشینه پژوهش سازمان یادگیرنده پیشینه نظری…

معرفی باغ ایرانی و مراکز فرهنگی،ورزشی و توریستی لرستان

معرفی باغ ایرانی و مراکز فرهنگی،ورزشی و توریستی لرستان دانلود مقاله باغ ایرانی هنر باغ سازی مراکز ورزشی لرستان مراکز فرهنگی لرستان مراکز توریستی لرستان دانلود مقاله رشته معماری معرفی باغ ایرانی و مراکز فرهنگی،ورزشی و توریستی لرستان رفتن به…

نانو تکنولوژی در صنایع غذایی

نانو تکنولوژی در صنایع غذایی نانوغذا صنایع غذایی نانوتکنولوژی نانو محصولات نقش نانو تکنولوژی در صنایع غذایی رفتن به سایت اصلی نانو تکنولوژی در صنایع غذایی   چکیده مطالعه حاضر مبحثی در خصوص کاربردها، خطرات، ایمنی غذا و وضعیت قانونمندی…

نقاط ضعفها و قوتهای راه اندازی موتورهای الکتریکی

نقاط ضعفها و قوتهای راه اندازی موتورهای الکتریکی انواع راه اندازها موتورهای القایی راه اندازی موتورهای الکتریکی راه اندازی موتور القایی سه فاز راه اندازی تریستوری موتورهای القایی نقاط ضعفها و قوتهای راه اندازی موتورهای الکتریکی دانلود پایان نامه برق…

بررسی روش های کنترل آبشستگی موضعی اطراف پایه پل

بررسی روش های کنترل آبشستگی موضعی اطراف پایه پل آبشستگی آبشستگی موضعی آبشستگی پایه پل کنترل آبشستگی آبشستگی موضعی اطراف پایه پل روش های كنترل آبشستگی پایه پل روش های کاهش آبشستگی پایه پل روش‌های مقابله با آبشستگی کنترل آبشستگی…

ارزیابی قراردادهای نفتی از نگاه استخراج صیانتی و ازدیاد برداشت

ارزیابی قراردادهای نفتی از نگاه استخراج صیانتی و ازدیاد برداشت تولید صیانتی تولید صیانتی نفت قراردادهای نفتی ارزش اقتصادی مخازن ازدیاد برداشت از مخازن ازدیاد برداشت از مخازن نفتی ازدیاد برداشت نفت چیست ازدیاد برداشت از مخازن نفت سنگین ازدیاد…

تشریح الگوها و دیدگاه های صاحبنظران در زمینه فرهنگ سازمانی

تشریح الگوها و دیدگاه های صاحبنظران در زمینه فرهنگ سازمانی ویژگیهای فرهنگ سازمانی الگوهای شناخت فرهنگ سازمانی پایان نامه فرهنگ سازمانی دانلود پایان نامه فرهنگ سازمانی ویژگیهای فرهنگ سازمانی ازدیدگاه نظریه پردازان مدیریت شکل گیری فرهنگ سازمان دیدگاه های صاحبنظران…

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *